Özelge: Çelik beton kalıbı imalatı işinin Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-09-GVK-42-32-664

23/08/2011

Konu

:

Çelik beton kalıbı imalatı işinin Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz ve çelik beton kalıbı imalatı işini alt taşeron olarak yüklenici firmadan aldığınız belirtilerek, yaptığınız bu işin Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Vergi kesintisi" başlıklı 15'inci maddesinin birinci fıkrasında sayılanların aynı fıkrada bentler halinde sayılan ödemeler üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur oldukları hükmüne yer verilmiş olup (a) bendinde ise; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden tevkifat yapılacağı hükme bağlanmış, söz konusu tevkifat oranı 2006/11447 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 01.01.2007 tarihinden itibaren %3 olarak belirlenmiştir.

            Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

            Bir işin anılan madde kapsamında değerlendirilebilmesi için faaliyet konusu işin, inşaat ve onarma işi olması, taahhüde bağlı olarak yapılması ve birden fazla takvim yılına sirayet etmesi gerekir.

            Öte yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4'üncü maddesinin "Tanımlar" başlıklı bölümünde, bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletişim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işleri yapım olarak tanımlanmıştır.

            Şirketiniz tarafından verilen dilekçe ile ekinde şirketiniz ile ... Grubu arasında .../01/2009 tarihinde imzalanan "K...-K... Metrosu ikmal İnşaatı ve Elektro Mekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi" kapsamında gerçekleştirilecek tünel kemer kalıbı, invert kalıbı, redüksiyonları ve aksesuarları imalat ve montaj işlerine ilişkin tedarik sözleşmesinin "Sözleşmenin Konusu ve İşlerin Kapsamı" başlıklı bölümünde söz konusu işi alt yüklenici olarak üstlenen şirketinizin kalıp ve aksesuarların imalat ve montajının yapılması ile birlikte gerekli malzeme ve işçileri temin edeceği, alıcının kalıp ile ilgili inşaat imalatını yapacak ilgili personelinin, teslim ettiği her bir kalıbın kullanımı, bakım ve onarımı, montaj ve demontajı konusunda şirketiniz tarafından eğitileceği, kalıpların imalat ve montajı ile ilgili her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmetinin şirketiniz tarafından temin edileceği belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, alt taşeron olarak firmanızca yüklenilen "Tünel Kemer Kalıbı, İnvert Kalıbı, Redüksiyonları ve Aksesuarları İmalatı" işinin yüklenici firmanın üstlenmiş olduğu inşaat işinden bağımsız olarak sadece söz konusu kalıpların imal edilerek teslimiyle sınırlı olması halinde, söz konusu iş  yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak değerlendirilemeyeceğinden  kalıp imalat işi nedeniyle şirketinize yapılan ödemeler üzerinden tevkifat yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

            Ancak, şirketinizce gerçekleştirilen kalıp imalatı işinin yüklenici firmanın üstlenmiş olduğu inşaat işinin bir parçası olarak söz konusu kalıplarının montajını da içermesi halinde,  söz konusu iş Gelir Vergisi Kanununun 42'nci maddesi kapsamına giren inşaat onarım işi olarak değerlendirileceğinden, kalıp imalat ve montaj işi nedeniyle şirketinize yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.