Özelge: Çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 12. MADDE-777

21/06/2011

Konu

:

3606.10.00.00.00 GTİP'de yer alan çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımında ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı,

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği kapsamında "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne sahip olduğunuz, aerosol ürünleri imalatı yaparak bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışına sattığınız, ürettiğiniz ürünler arasında yer alan 3606.10.00.00.00 G.T.İ.P. numaralı "Çakmak gazı" isimli malın aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile bu malın üretiminde kullanılan L.P.G.'nin alımında ÖTV indirimi uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlık görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun "Verginin Konusu" başlıklı 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı belirtilmiştir.

Ayrıca Kanunun 3/a maddesindemalın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği, 4/a maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan Kanunun 12/2-a maddesi ile Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 27/2/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

Konu ile ilgili olarak 6/3/2010 tarih ve 27513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde üreticiler tarafından "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne istinaden Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G.'nin yurtiçinden satın alınmasına veya ithal edilmesine ilişkin usul ve esaslar  açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğin "Tanımlar" başlıklı 1 inci bölümünde, bu tebliğin uygulamasında; üreticinin, aerosol üretmek üzere "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz gerçek veya tüzel kişileri, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesinin ise  Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu tebliğin ekinde EK:1 olarak yer alan izin belgesini ifade ettiği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan tüm bu düzenlemeler çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı L.P.G.'nin tesliminde sıfır ÖTV uygulanabilmesi için bu malın aerosol üretiminde kullanılması zorunludur. Ancak L.P.G.'nin satın alındıktan sonra herhangi bir üretim işlemine tabi tutulmadan sadece aerosol kaplar içerisine doldurulmak suretiyle çakmak gazı olarak satılması halinde söz konusu  malın niteliğinde herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceğinden, bu işleminin aerosol üretimi olarak kabul edilmesi söz konusu olmayacaktır.

Bu bağlamda, L.P.G.'nin çakmak gazı olarak aerosol kaplar içerisine doldurulmak üzere tesliminde 5/2/2010 tarih ve 2010/135 sayılı Kararname kapsamında ÖTV indirimi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.