Özelge: Çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımı ile ihracında istisna uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-ÖTV 5 GENEL-2618

17/08/2012

Konu

:

Çakmak gazının aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı ile LPG alımı ile ihracında istisna uygulanıp uygulanmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; çakmak gazı isimli malın aerosol ürünleri arasında yer alıp almadığı hususu ile L.P.G.'nin aerosol kaplar içerisine doldurulmak suretiyle çakmak gazı olarak satılması halinde bu malın satın alımında ÖTV uygulaması ve  çakmak gazının ihraç edilmesi halinde L.P.G. için ödenen ÖTV'nin iade edilip edilmeyeceği hususlarında Başkanlık görüşümüzün talep edildiği anlaşılmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun "Verginin Konusu" başlıklı 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş, 2/3-a maddesinde ise vergiye tabi malların, vergiye tabi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılacağı belirtilmiştir.

            Ayrıca Kanunun 3/a maddesinde malın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği, 4/a maddesinde ise bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenlerin ÖTV mükellefi oldukları hükme bağlanmıştır.

            Diğer taraftan ÖTV Kanununun 5 inci maddesinde ihracat istisnası hükümleri düzenlenmiş olup, yurt dışındaki bir müşteriye teslim edilen ve Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olan mallar ÖTV'den istisna edilmiştir. Söz konusu madde hükmünde ayrıca, ihraç edilen ÖTV'ye tabi malların alış faturaları veya benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV'nin ihracatçıya iade edileceği ve Maliye Bakanlığının ihraç edilen mallara ait verginin iadesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Konuya ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (5.1.2.) bölümünde düzenlenmiştir.

            Öte yandan ÖTV Kanununun 9 uncu maddesinde; ÖTV'ye tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek vergiden indirileceği hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin usul ve esaslar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (14.) bölümünde düzenlenmiştir.

            ÖTV Kanununun 12/2-a maddesinde ise Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere, (I) sayılı listedeki mallar için uygulanan maktu vergi tutarlarını, her bir mal itibarıyla en yüksek vergi tutarının yarısına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde mal cinsleri, özellikleri, kullanım yerleri veya ithalatın şekline göre farklı tutarlar tespit etmeye yetkili kılınmıştır.

            Bu maddenin verdiği yetkiye istinaden 27/2/2010 tarihli ve 27506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri"nin, aerosol üretiminde kullanılmak üzere tesliminde ÖTV tutarı sıfır olarak belirlenmiştir.

            Konu ile ilgili olarak 6/3/2010 tarihli ve 27513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde üreticiler tarafından "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ne istinaden Kararname kapsamında aerosol üretiminde kullanılacak L.P.G.'nin yurtiçinden satın alınmasına veya ithal edilmesine ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır.

            Söz konusu tebliğin "Tanımlar" başlıklı 1 inci bölümünde, bu tebliğin uygulamasında; üreticinin, aerosol üretmek üzere "L.P.G. Satın Alma İzin Belgesi"ni haiz gerçek veya tüzel kişileri, L.P.G. Satın Alma İzin Belgesinin ise  Kararname kapsamında yalnızca aerosol üretiminde kullanılmaya uygun standardize edilmiş L.P.G. satın alacak veya ithal edecek olan üreticilere Gelir İdaresi Başkanlığının yetkili birimi tarafından verilen, her takvim yılı için düzenlenen ve bir örneği bu tebliğin ekinde (EK:1) olarak yer alan izin belgesini ifade ettiği belirtilmiştir.

            Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı L.P.G.'nin tesliminde sıfır ÖTV uygulanabilmesi için bu malın aerosol üretiminde kullanılması zorunludur. Ancak L.P.G.'nin satın alındıktan sonra sadece aerosol kaplar içerisine doldurulmak suretiyle çakmak gazı olarak satılması halinde  bu işleminin aerosol üretimi olarak kabul edilmesi söz konusu olmayacaktır.

            Bu bağlamda, L.P.G.'nin çakmak gazı olarak aerosol kaplar içerisine doldurulmak üzere tesliminde 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Kararname kapsamında ÖTV indirimi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Ayrıca ��TV mükelleflerinden ÖTV ödenerek satın alınan malların, olduğu gibi (herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın) ihraç edilmesi halinde ÖTV'nin iadesi mümkün bulunmaktadır. Ancak ilgide kayıtlı özelge talep formunuza konu olayda ihraç edilen malın L.P.G. değil farklı bir G.T.İ.P numarasında yer alan çakmak gazı olması ve ÖTV'ye tabi olmayan bu malın ihracatı sırasında hesaplanıp ödenecek ÖTV olmaması nedeniyle ÖTV mükellefinden satın alınarak aerosol kaplar içerisine doldurulan L.P.G. için ödenen ÖTV'nin iade edilmesi veya indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Buna göre iadesi veya indirilmesi söz konusu olmayan bu verginin maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerektiği tabiidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.