Özelge: Çağrı merkezi hizmeti faaliyetinde bulunan kurumun Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verdiği hizmet işinden elde ettiği kazancı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağı hk.

 

Sayı

:

62030549-125[10-2012/193]-251

20/02/2013

Konu

:

Çağrı merkezi hizmeti faaliyetinde bulunan kurumun Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere verdiği hizmet işinden elde ettiği kazancı kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapıp yapamayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, %75 oranında yabancı ortaklı şirketinizin ana faaliyet konusunun çağrı merkezi işletmeciliği olduğu, Almanya'da mukim grup firmanız ...'nın Almanya mukimi başka bir firma ile çağrı merkezi hizmet işi sözleşmesi imzaladığı, yurtdışında yararlanılacak söz konusu çağrı merkezi hizmetinin ise taşeron firma olarak şirketinizce Türkiye'de verileceği ve yurt dışında yararlanılacak çağrı merkezi hizmetinize ilişkin olarak düzenleyeceğiniz fatura bedelinin ... tarafından Almanya'daki müşterisine birebir yansıtılacağı, ...'nın ise müşteri bulma, iletişim kurma ve tahsilat yapma hizmetleriniz için şirketinize ayrıca bir komisyon faturası düzenleyeceği belirtilerek, şirketinizin taşeron firma olarak vereceği bu hizmet işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin,  mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safî kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı hükmüne yer verilmiştir.

             Aynı Kanunun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesine 6322 sayılı Kanunla eklenen (ğ) bendinde, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili Bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazancın %50'sinin kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate alınabileceği; indirimden yararlanılabilmesi için fatura veya benzeri belgenin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

             1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.5. Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetler" başlıklı bölümünde konuya ilişkin açıklamalar yapılmış olup mükelleflerin bu indirimden faydalanabilmeleri için taşımaları gereken şartlara Tebliğin  "10.5.2. İndirimden faydalanma şartları" bölümünde yer verilmiştir. Buna göre, Türkiye'de sunmuş olduğunuz ancak yurtdışında yararlanılacak olan çağrı merkezi hizmetinden elde edeceğiniz kazançların %50'sinin kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesi için;

            - Şirketinizin ana sözleşmesinde yazılı esas faaliyet konuları arasında çağrı merkezi hizmeti sunulmasının bulunması,

            - Söz konusu çağrı merkezi hizmetinin, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara sunulması,

            - Bu hizmet karşılığında  faturanın yurt dışı mukimi kişi ve/veya kurum adına düzenlenmesi,

            - Türkiye'den vereceğiniz çağrı merkezi hizmetinden yurt dışında yararlanılması,

            gerekmektedir.

            Ayrıca, aynı Tebliğin "10.5.3.2. Kazançların kayıtlarda izlenmesi" başlıklı  bölümünde,

            "...

            İndirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır.

            Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan hasılatın toplam hasılata oranı esas alınarak dağıtılacaktır." hükmü yer almaktadır.

            Bu hüküm ve açıklamalara göre, yukarıda sayılan şartların sağlanması halinde, taşeron firma olarak şirketiniz tarafından verilecek çağrı merkezi hizmetinden elde edilecek kazancın %50'si, kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek suretiyle kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

             Diğer taraftan, ilişkili kişilere sunulan çağrı merkezi hizmeti için bedel tespitinde Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü madde hükmünün dikkate alınması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.  

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.