Özelge: Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılacak çatı oluklarının tamir işinin Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşıması ve emtia alım satımında bulunmaması kaydıyla basit usule tabi olabileceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-37-5-508

28/07/2010

Konu

:

Basit usul mükellefiyet

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi olduğunuz, bir işyeri açarak çatı olukları tamir işi faaliyetinde bulunacağınızı belirterek, mükellefiyetinizin basit usulde tesis edilip edilmeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Basit Usulde Ticari Kazancın Tespiti" başlıklı 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı hükme bağlanmış olup, anılan maddelerde basit usule tabi olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır.

Aynı Kanunun 51 inci maddesinde, basit usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, maddenin 12 numaralı bendine istinaden yayımlanan 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile büyükşehir belediyesi olan illerin (Erzurum, Diyarbakır, Sakarya ile 5216 sayılı  Büyükşehir Belediye Kanunuyla Büyükşehir Belediye Sınırları içerisine alınan yerlerden yeni bağlanan mahallelerle birlikte 2000 yılı genel nüfus sayımındaki nüfusu 30.000'den az olan yerler hariç) mücavir alan sınırları dahilinde her türlü emtia imalatı ile uğraşanlar, her türlü emtia alım satımı ile uğraşanlar, inşaat ile ilgili her türlü işlerle uğraşanlar, motorlu taşıtların her türlü bakım ve onarım işleriyle uğraşanlar, lokanta ve benzeri hizmet işletmelerini işletenler ile eğlence istirahat yerlerini işletenlerin 01.01.1995 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konu hakkında yayımlanan 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5/h" bölümünde; anılan Bakanlar Kurulu Kararında  6 grup halinde belirtilen işler dışında kalan işleri yapan mükelleflerin, götürü usulde (01/01/1999 tarihinden itibaren basit usulde) vergilendirilmelerine devam edileceği belirtilmiştir.

Bu mükelleflerin ise  halı, kilim, şapka, elbise, kundura, alet ve edevat, silah, baston, şemsiye, ziraat  aletleri, madeni eşya, mobilya, elektrikli ev aletleri bisiklet, gözlük, çakmak, kalem, kasa, müzik aletleri ve benzeri nitelikteki aletlerin veya eşyanın tamir işini yaparlar, değirmenci ve satenciler, örgücüler empirime ve yazma baskıcıları ve boyacıları, sipariş üzerine iş yapan terziler, gömlekçi, ayakkabıcı ve şapkacılar; ağaç cilacıları, doğramacılar, kalıpçılar, kalaycılar, kaynakçılar, nalbantlar, soğuk demirci, tesfiye, torna ve frezeciler, dülgerler ve marangozlar, hallaçlar, bacacılar, su tesisat tamircileri, halı yıkayıcılar, kuru temizleyiciler, ütücüler, berberler, il sınırları içinde her türlü nakliye işini yapanlar, fotoğrafçılar, ayakkabı boyacıları ve çay ocağı işletenler ve benzeri işleri yapanlar olarak açıklanmıştır.

Yukarıda yer alan hükümler uyarınca, büyükşehir belediye sınırları içerisinde 12/01/1995 tarih ve 95/6430 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen işler dışında kalan ve 183 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5/h" bölümünde belirtilen işleri veya bu işlere benzerlik gösteren işleri yapan mükelleflerin genel ve özel şartlarını topluca taşımaları kaydıyla basit usulde vergilendirilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, büyükşehir belediye sınırları içerisinde yapacağınız çatı olukları tamir işiniz dolayısıyla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları topluca taşımanız ve emtia alım satımında bulunmamanız kaydıyla basit usule tabi olmanız mümkün bulunmaktadır.

Ancak, çatı oluklarının onarılması işinde kullanılacak saç, metal gibi malzemelerin satış amacıyla işyerinizde bulundurulması veya tarafınızca temin edilmesi durumunda ise mükellefiyetinizin gerçek usulde tesis edileceği tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.