Özelge: BSMV ve KKDF muafiyeti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-KKDF--28

27/07/2010

Konu

:

... Kurumunun BSMV ve KKDF muafiyeti.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Kurumunun yurt dışından kullanmış olduğu döviz kredisinin ortalama vadesinin 1 yılın altında kalacak şekilde erken kapatılması halinde kaynak kullanımını destekleme fonu hesaplanıp hesaplanmayacağı ve aynı Kuruma yurtiçinden kullandırılacak krediler sebebiyle elde edilecek faiz ve benzeri gelirlerinizin banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 inci maddesine göre, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler % 3 oranında kaynak kullanımı destekleme fonu kesintisine tabidir. Bununla birlikte, anılan Tebliğin 3 üncü maddesinin (20) numaralı bendinde, Türkiye'de yerleşik kişilerce yurt dışından sağlanan, ortalama vadesi asgari 1 yıl olan döviz ve altın kredileri fona kesinti yapılmayacak işlemler arasında sayılmıştır.     

Diğer taraftan, 11.07.1972 tarih ve 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun'un 1 inci maddesinde "Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaftır. Bu muafiyetlerin, Türkiye Kızılay Derneğinin 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı Kanuna göre yürüttüğü faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere şümulü yoktur." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, ... Kurumunca yurt dışından kullanılan döviz kredisinin ortalama vadesinin 1 yılın altında kalacak şekilde ... tarafından kullandırılacak krediyle erken kapatılması halinde 1606 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılmaması gerekmektedir. Ancak bahis konusu kredinin ... Kurumuna ait iktisadi işletmelerce kullanılmış olması halinde 1606 sayılı Kanunla getirilen muafiyetten yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda kredinin iktisadi işletmeye kullandırıldığı tarih ile erken ödeme tarihi arasında geçen süre için geriye dönük cezalı kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü, mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 1606 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile ... Kurumuna tanınan muafiyet doğrudan doğruya bu kuruma terettüp eden mükellefiyetle ilgilidir. Daha açık bir ifade ile ... Kurumunun verginin mükellefi olması halinde bu muafiyetin uygulanması mümkün bulunmaktadır.

Bu olayda banka ve sigorta muameleleri vergisinin mükellefi, kredi kullandırma işlemi dolayısıyla ... olduğundan kredi işleminin söz konusu muafiyet kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Ayrıca, 6802 sayılı Kanunun "İstisnalar" başlıklı 29 uncu maddesinde, söz konusu kredi işleminin banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu nedenle, ... tarafından ... Kurumuna kredi kullandırılması dolayısıyla lehe alınan paralar üzerinden %5 oranında banka ve sigorta muameleleri vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.