Özelge: Borçların Yeniden Yapılandırılması amacıyla düzenlenen Mukabakat, protokol ve ibraname de Damga Vergisi hk.

��

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı   :B.07.1.GİB.4.06.17.02-DMG-1216-311                                                  24/05/2011

Konu :Borçların Yeniden Yapılandırılması amacıyla

düzenlenen Mukabakat, protokol ve ibraname de

Damga Vergisi

 

 

.....

 

İlgi :   ..... tarihli ve ..... sayılı dilekçeniz.

 

İlgi'de kayıtlı dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden, .... Vergi Dairesi Müdürlüğünün .... vergi numarasında kayıtlı mükellefi olan Şirketiniz hakkında Ankara Asliye Altıncı Ticaret Mahkemesi tarafından verilen ... Esas, ... sayılı Karar ile iflasınızın ertelendiği; şirketiniz ile şirketinizden alacaklı bulunan kişi ve kurumlar arasında borçlarınızın yapılandırılması kapsamında "Mutabakat, Protokol, İbraname" başlıklı kağıdın düzenlenerek karşılıklı imzalanacağı; bu kağıt ile şirketinizden alacaklı kişi ve kurumların alacaklarının belli bir miktarından feragat edecekleri, feragat edilen tutarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacakları ve başlatılmış bulunan bütün yasal takiplerden vazgeçtiklerini taahhüt ederek şirketinize ibra edecekleri ve üzerinde mutabakata varılan borç tutarının şirketiniz tarafından ödenerek tasfiye edileceğinin belirtildiği ve bu çerçevede imzalanacak olan mutabakat, protokol ve ibranamenin damga vergisine tabi olup olmayacağı, tabi olması durumunda ise, hangi tutar üzerinden vergilendirileceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 4 üncü maddesinde, bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı; 6 ncı maddesinde, bir kağıtta biribirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların herbirinden ayrı ayrı vergi alınacağı, bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde damga vergisinin, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınacağı, asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemlerinin de ayrıca vergiye tabi olduğu; 10 uncu maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği belirtilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin, binde 7,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi nispeti binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Dilekçeniz ekinde yer alan ve şirketiniz ile şirketinizden alacaklı bulunan kişi ve kurumlar arasında şirketiniz borçlarının yapılandırılması kapsamında imzalanacak olan mutabakat, protokol ve ibraname başlıklı kağıdın incelenmesinden, tarafların birbirine olan borç ve alacaklarının kesin olarak belirlendiği ve tespit edilen meblağın 10.01.2010 tarihi itibariyle yeniden yapılandırılmak suretiyle belirlenen şartlar dahilinde ödenmesinin amaçlandığı; şirketinizden alacaklı firmaların alacaklarının belli bir miktarından feragat edecekleri, feragat edilen tutarla ilgili olarak hiçbir hak talebinde bulunmayacakları ve başlatılmış bulunan bütün yasal takiplerden vazgeçtiklerini taahhüt ederek şirketinize ibra edecekleri ve üzerinde mutabakata varılan borç tutarının şirketiniz tarafından ödenerek tasfiye edileceği; protokol hükümlerinin ihlal edilmesi halinde ise alacaklı firmanın senet bedelleri kadar cezai şart ve akde aykırılık tazminatı ödemeyi kabul ve taahhüt edeceği hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile şirketinizden alacaklı bulunan kişi ve kurumlar arasında imzalanacak olan her bir "Mutabakat, Protokol ve İbraname" başlıklı kağıdın, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 6 ıncı maddesi hükmü gereğince, şirketiniz ile şirketinizden alacaklı kişi ve kurumlar arasında mutabakata varılan borç miktarı ile feragat edilen borç miktarının kıyaslanarak en yüksek vergi alınması gerektiren miktar üzerinden, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

 

(*)   Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413 .maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. (***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.