Özelge: Bitirilen yıllara sari inşaat işinin yeni bir sözleşmeye istinaden tekrar başlanmasında, söz konusu işin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010-GVK-42-10-698

09/11/2010

Konu

:

Yıllara Sari İnşaat İşi

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, ... A.Ş.'nin yüklendiği ... işine ilişkin olarak, 28.02.2009 tarihli sözleşme ile söz konusu şirkete taahhüt ettiğiniz taşeronluk işini 31.12.2009 tarihinde bitirdiğiniz, ancak aynı işe 2010 yılında yeni bir sözleşmeye istinaden tekrar başlayacağınız belirtilerek söz konusu işinizin yıllara sari inşaat işi olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır.) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarih, diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bir işin Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerinden olması için yapılan işin inşaat ve onarma işi olması, birden fazla takvim yılına sirayet etmesi ve taahhüde bağlı olarak yapılması gerekir.

Diğer taraftan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde "Yapım" tanımına yer verilmiştir. Buna göre yapım tanımı: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini kapsar.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden istihkak sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup kesinti oranı 3/2/2009 tarih ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

İlgide kayıtlı dilekçeniz ekindeki sözleşmelerin incelenmesinden; ... A.Ş.'nin ... Müdürlüğüne karşı taahhüt ettiği "..." işine ilişkin olarak taahhüt ettiğiniz taşeronluk işinin; ... Ocağından taşın çıkarılması, araçlara yüklenmesi, ocak-konkasör arası nakli ve konkasör tesisinde istenilen ebatta, idarece kabul edilebilir vasıfta ve nitelikte kırılması ve teslim edilmesi  ile her türlü işçiliğin kısmen malzemeli olarak ana sözleşme ve ekleri, taşeronluk sözleşmesi içerisinde belirlenen şartlar ile ilgili mevzuat ve sair uygulama, teamül ve işverenin talimatları ile uygulama projelerine uygun olarak, şantiye iş programı doğrultusunda  yapılmasını kapsadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, taşeron firma olarak taahhüt ettiğiniz ve inşaat işi niteliğinde olan söz konusu işin, 2009 yılında başlayıp 2010 yılında da devam etmesi nedeniyle, yıllara sirayet ettiğinin kabulü gerekmekte olup 2010 yılına ilişkin ayrı bir sözleşme düzenlenmesi de işin yıllara sari olma vasfını değiştirmeyecektir.

Buna göre, anılan işle ilgili olarak yapılacak hak ediş ödemeleri üzerinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uyarınca kurumlar vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.