Özelge: Birlik tarafından verilen kimlik kartı ile sağlanan hizmet karşılığı bedel alınması halinde iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ile alınan bedel karşılığı belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[8914]-844

01/08/2013

Konu

:

Birlik tarafından verilen kimlik kartı ile sağlanan hizmet karşılığı bedel alınması halinde iktisadi işletme oluşup oluşmayacağı ile alınan bedel karşılığı belge düzeni hk.

 

 

            İlgi özelge talep formunuz ile buna ilaveten verdiğiniz ilgi dilekçenizde; Birliğiniz ile ... Bakanlığı arasında düzenlenen ... tarihli protokol gereğince ... kullanmak suretiyle ... tarihinden itibaren ... üzerinden dava açılması ile dava harç ve giderlerinin yatırılması imkânının sağlandığı, yakın zamanda da derdest davaların bilirkişi ve tanık ücretleri ile keşif yolluğu, ıslah harcı, pul, yeni açılacak icra takip harç giderlerinin ... üzerinden ... ile yapılabilmesinin mümkün hale geleceği, bu hizmetlerle ilgili işlemlerin Birliğiniz tarafından yapıldığı, gerek web sayfası, gerek bu işlemlerin dava açma harçlarının bankadan EFT şeklinde gönderilmesi ve benzeri giderleri karşılamak üzere işlemi yapan ...tan gider karşılığı olarak işlem başına ....-TL'nin otomatik olarak tahsil edileceği, bu işlemlerle ilgili olarak EFT'yi gerçekleştiren bankaya işlem başına ...-TL'nin hesaptan otomatik olarak ödeneceği, ayrıca bu işlemlerin takibi ile ilgili muhasebe bölümünüzde ilave bir eleman istihdam edileceği, ücret giderleri ile mekan ve elektronik cihaz alımlarına yönelik giderlerin yapılacağı belirtilerek, yılda ... adet olacağı tahmin edilen bu işlemlerin nasıl vergilendirileceği ile ...ın yaptığı ... TL'lik ödeme için elektronik ortamda alınan dekontun fatura yerine geçen belge olarak kabul edilip edilemeyeceği ve bunun mümkün olmaması halinde, belge düzeninin nasıl olacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bahse konu ilgi (a)'da kayıtlı özelge talep formunuzda bahsedilen hususlarla ilgili olarak ...tarihli ve ... sayılı yazımız ile kurumlar vergisi yönünden Başkanlığımız görüşü bildirilmiş olup, söz konusu özelge talep formuna ilaveten verilen ilgi (b)'de kayıtlı dilekçenizde yer alan hususlarla ilgili olarak görüşümüz aşağıdaki gibidir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci  fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu, dördüncü fıkrasında ise ticari, sınaî, ziraî faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliğinin Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 10 uncu maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, vergiyi doğuran olayın, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geleceği belirtilmiştir.

            Diğer taraftan Kanunun 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bu bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği hükme bağlanmıştır.

            Bu çerçevede, ... Bakanlığı ile Birliğiniz arasında yapılan protokol kapsamında ... ile sağlanan hizmetlerin ticari faaliyet kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle bu hizmetler karşılığında Birliğinize yapılan ödemeler genel hükümler çerçevesinde KDV ye tabi tutulacaktır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu belirtilmiş, 229 uncu maddesinde, fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tarif edilmiş, 231 inci maddesinin beşinci fıkrasında, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî yedi gün içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı belirtilmiş, 232 nci maddesinde ise kimlerin fatura kullanma mecburiyetinde olduğu sayılmıştır.

            Bu itibarla, ...lar tarafından banka aracılığıyla yapılan ... TL'lik ödemeler için elektronik ortamda alınan dekontların fatura yerine geçen belge olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamakta olup, söz konusu işlemler için tarafınızca fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

            Ancak, Birliğinize yapılan bu ödemeler için toplu fatura düzenleme talebinizin,  213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Yetki" başlıklı mükerrer 257 nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Birliğinizce Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.