Özelge: Birlik tarafından verilen kimlik kartı ile sağlanan hizmet karşılığı bedel alınması halinde iktisadi işletme oluşacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[2-11/1]-703

08/09/2011

Konu

:

Birlik tarafından verilen kimlik kartı ile sağlanan hizmet karşılığı bedel alınması halinde iktisadi işletme oluşacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Birliğiniz ile Adalet Bakanlığı arasında düzenlenen 02.05.2011 tarihli protokol gereğince Avukat Kimlik Kartı kullanmak suretiyle 20.06.2011 tarihinden itibaren UYAP ... üzerinden dava açılması, dava harç ve giderlerinin yatırılması olanağının sağlandığı yakın zamanda da derdest davaların bilirkişi ve tanık ücretleri ile keşif yolluğu, ıslah harcı, pul, yeni açılacak icra takip harç giderlerinin UYAP üzerinden Avukat Kimlik Kartı ile yapılabilmesinin mümkün hale geleceği, bu hizmetlerle ilgili işlemlerin Birliğiniz tarafından yapıldığı, gerek web sayfası, gerek bu işlemlerin dava açma harçlarının bankadan EFT şeklinde gönderilmesi ve benzeri giderleri karşılamak üzere işlemi yapan avukattan gider karşılığı olarak işlem başına 1,00.-TL'nin otomatik olarak tahsil edileceği, bu işlemlerle ilgili olarak EFT'yi gerçekleştiren bankaya işlem başına 0,35.-TL'nin hesaptan otomatik olarak ödeneceği, ayrıca bu işlemlerin takibi ile ilgili muhasebe bölümünüzde ilave bir eleman istihdam edileceği, ücret giderleri ile mekan ve elektronik cihaz alımlarına yönelik giderlerin yapılacağı belirtilerek, yılda tahmini olarak 1.500.000 adet olacağı tahmin edilen bu işlemlerin nasıl vergilendirileceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile iktisadi kamu kuruluşları vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında da Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan sermaye şirketi ve kooperatif statüsünde bulunmayan ticari, sınai ve zirai işletmelerin iktisadi kamu kuruluşu olduğu; aynı maddenin altıncı fıkrasında ise bunların kazanç amacı gütmemelerinin, faaliyetin kanunla verilmiş görevler arasında bulunmasının, tüzel kişiliklerinin olmamasının, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerini etkilemeyeceği; mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kar elde edilmemesi veya karın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesinin bunların iktisadilik niteliğini değiştirmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

            03.04.2007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "2.4. Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler" başlıklı bölümünde iktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan ticari, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekonomisine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerektiği, aksi halde diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemeyeceği ifade edilmiştir.

            İktisadi işletmenin belirgin özellikleri;bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faaliyetlerdir.

            Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri kapsama almıştır.

            Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli şekilde kurulmuş olacaktır.

            Buna göre, Birliğiniz tarafından verilen çok işlevli avukat kimlik kartı ile sağlanan hizmetler dolayısıyla kâr amacı güdülmeyerek sadece hizmet verilenlerden yapılan masrafların karşılanması amacıyla olsa dahi bir bedel alınması nedeniyle  Birliğinize ait iktisadi işletme oluşacağından oluşan iktisadi işletmenin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.