Özelge: Birlik faaliyetlerinde KDV.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

76464994-130[KDV.2012.220]-210

19/08/2013

Konu

:

Birlik faaliyetlerinde KDV.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ile kurulan birliğinizin, Tüzükte Birliğe devredilmesi öngörülen mahalli, müşterek nitelikli hizmetlerle sınırlı olarak, belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Akdeniz bölgesindeki belediyeleri Birlik çatısı altında toplamak, üye belediyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve gelişmelerine yardımcı olmak, üye belediyelerin seçilmiş ve atanmış personel ve görevlilerini eğitmek, üye belediyelere rehberlik etmek, yurtiçi ve yurt dışında temsil etmek, yardımlaşma ve işbirliğini teşvik etmek, desteklemek, belediyeleri ilgilendiren konularda araştırma-geliştirme, seminer, panel, yuvarlak masa toplantısı, teknik ve mesleki gezi vb. faaliyetler ile kitap, dergi, bülten, vb. basılı materyal yayınlamak gibi hizmetler verileceği belirtilerek, söz konusu faaliyetlerin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ile KDV tevkifatı sorumluluğu bulunup bulunmadığı konularında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile ticari, sınaı, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.

             Aynı Kanunun 17/1 inci maddesi ile de; genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların;

             a) İlim, fen ve güzel sanatları, tarımı yaymak, ıslah ve teşvik etmek amacıyla yaptıkları teslim ve hizmetleri,

             b) Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonları ile spor tesisleri işletmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve eğitim faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri,

             katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

             Öte yandan, Kanunun 19 uncu maddesinde; "Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir."  hükmü yer almaktadır.

             Bu çerçevede, Birliğinizin yukarıda açıklanan maddede sayılan faaliyetlerine ilişkin teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden istisna olup, yukarıda ismen sayılanlar dışında kalan faaliyetleri ile piyasadan temin edilen mal ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

             Ayrıca, aynı Kanununun 9 uncu maddesinde, gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

             Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki sorumlular, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (3.3.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak teslimler sayılmıştır.

             Söz konusu tebliğin, (3.1.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında KDV tevkifatı yapmak üzere;

             a)      KDV mükellefleri,

            b)      Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın)

             -5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

             .........

             sorumlu tutulmuştur.

             Bu itibarla, Birliğinizin 117 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (3.2.) bölümü uyarınca kısmi tevkifat kapsamında sayılan hizmet alımı bulunması durumunda KDV tevkifatı yapılması gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.