Özelge: Birleşme öncesi dönemine ait kârın, birleşmeden sonra dağıtımı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.26.15.01-KVK-49-2-3-22

28/04/2011

Konu

:

Birleşme öncesi dönemine ait kârın, birleşmeden sonra dağıtımı.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; 06/04/2009 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek şirketinizin ... Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi Türk Ticaret Kanununun 146-150 ve 451 inci maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-c maddeleri ve mer'i mevzuat hükümleri dairesinde tasfiyesiz infisah yoluyla her iki şirketin de bütün aktif ve pasifleriyle birlikte kül halinde devir alarak birleştiğini,  ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 yılı 608.307,48 TL mali karına mevcut yatırım indirimi hakkı uygulandığından kurumlar vergisinin tahakkuk etmediği, yatırım indirimine isabet eden tutara ait olarak Mayıs 2009 döneminde %19,8 oranında 120.444,88 TL gelir vergisi kesintisini beyan ederek ödediğinizi, tasfiyesiz infisah eden ... Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin birleşme öncesi dönemine ait karı, birleşme oranlarını etkileyeceği için dağıtım kararı alınamadığını belirterek şirketiniz bünyesine devir edilen mezkur karı %15 oranında kesinti uygulamadan dağıtıp dağıtmayacağınıza ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Kurumlar Vergisi Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası, birleşmenin özel bir türünü devir olarak tanımlamakta olup bunun için birleşmenin tam mükellef kurumlar arasında ve münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi suretiyle yerine getirilmesi gerektiği hüküm altına alınmaktadır. Aynı Kanunun 20 nci maddesine göre ise devir tarihi, şirket yetkili kurullarının devre ilişkin kararının ticaret sicilinde tescil edildiği tarih olup belli şartlara uygun olarak yapılacak devirlerde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilecek, birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6/b-i bendinde ise; tam mükellef kurumlar tarafından tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.) tevkifat yapılması hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun Geçici 61 inci maddesinde;

"(4842 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle eklenen geçici madde Yürürlük; 24/04/2003) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlarla ilgili yatırım harcamalarına (teşvik belgelerine bu tarihten sonra ilave edilen iktisadi kıymetler için yapılan harcamalar hariç) yatırım indirimi uygulamasına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunun bu tarihten önce yürürlükte bulunan hükümleri uygulanır.

Yukarıda belirtilen şekilde yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançlar ile bu maddenin yürürlük tarihinden önce gerçekleşen yatırımlar üzerinden hesaplanan ve kazancın yetersiz olması nedeniyle sonraki dönemlere devreden yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın, dağıtılmasın %19,8 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır."

hükümlerine yer verilmiştir.

Kanunun Geçici 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise; kurumlar vergisi mükelleflerinin Geçici 61 inci madde kapsamında tevkifata tabi tutulmuş kazançlarının dağıtımı halinde 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin 1 Seri No.lu Genel Tebliğin "15.6.5. İstisna kazançların vergi kesintisi karşısındaki durumu" başlıklı bölümünde;

"4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kurumların istisna kazançları ile normal kazançları ayrımına son verilmiş, vergi kesintisi kazancın istisna olup olmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı hale getirilmiştir. İstisna kazançlar üzerinden prensip olarak kesinti yapılmayacak ancak, bu kazançların kar dağıtımına konu edilmesi halinde bu kar paylarından vergi kesintisi yapılacaktır.

4842 sayılı Kanunla getirilen vergileme rejimi, prensip olarak istisna kazançlar üzerinden vergi kesintisi yapılmamasını öngörmekle birlikte, aynı Kanunla Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 61 inci madde ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların vergilendirilmesine yönelik olarak özel bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre, madde kapsamında bulunan yatırım indiriminden yararlanan kazançlar üzerinden dağıtılsın dağıtılmasın %19,8 oranında vergi kesintisi yapılmaya devam olunacaktır."

açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, tasfiyesiz infisah eden ... Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin yatırım indirimi uygulanması nedeniyle Mayıs 2009 döneminde Gelir Vergisi Kanununun geçici 61 inci maddesi uyarınca %19,8 oranında gelir vergisi kesintisine tabi tutulan ve birleşme ile ... Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye devredilen 2008 yılı 608.307,48 TL mali kârının birleşilen şirket hesaplarında da takip edilebilmesi imkanı bulunduğundan bu şirket tarafından dağıtımı yapılacak bahse konu kârın anılan Kanunun geçici 62 nci maddesi uyarınca tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.