Özelge: Birleşme halinde münfesih kurumun kıst döneme ilişkin Geçici 67 nci madde kapsamında gerçekleştireceği işlemlerin birleşilen kurumun muhtasar beyannamesine dahil edilerek beyan edilip edilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-GVK-GEÇ.67-16

15/03/2011

Konu

:

Birleşme halinde münfesih kurumun kıst döneme ilişkin Geçici 67 nci madde kapsamında gerçekleştireceği işlemlerin birleşilen kurumun muhtasar beyannamesine dahil edilerek beyan edilip edilemeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  X Bank A.Ş.'nin tüzel kişiliğinin tasfiyesiz sona erdirilmesi suretiyle tüm hak, alacak, borç ve yükümlülüklerinin Bankanıza devredileceği  belirtilerek,  birleşme nedeniyle  2011 yılının  ilk üç aylık dönemi içerisinde oluşacak kıst döneme ilişkin olarak Y Bank A.Ş.'nin Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında gerçekleştireceği işlemler dolayısıyla hesaplanacak tevkifat tutarlarının bankanızın muhtasar beyannamesine dahil edilmek suretiyle beyan edilip edilemeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında, birleşme sonucu infisah eden kurum ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması, münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin birleşilen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi şartıyla gerçekleşen birleşmelerin devir hükmünde olduğu, kurumların bu şartlar dahilinde tür değiştirmelerinin de devir hükmünde olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasında ise, devirlerde maddede yazılı şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde ettiği kazançların vergilendirileceği, birleşmeden doğan karların ise hesaplanıp vergilendirilmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, üç aylık dönem içerisinde aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı ile ilgili olarak birden fazla alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemlerin tek bir işlem olarak dikkate alınacağı, aynı türden menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı alım satımından doğan zararların takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı fıkranın devamında, banka ve aracı kurumların bu fıkra uyarınca tevkif ettikleri vergileri şekli ve muhteviyatı Maliye Bakanlığınca belirlenecek bir beyanname ile tevkifat dönemini izleyen ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar bağlı oldukları vergi dairesine beyan edeceği ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödeyeceği; (3) numaralı  fıkra kapsamında yapılan tevkifatların, (1) numaralı fıkra kapsamında verilecek beyannameye dahil edilmek suretiyle beyan edilip ödeneceği; (4) numaralı fıkra kapsamında yapılan tevkifat tutarlarının 98 inci ve 119 uncu maddelerde belirtilen sürelerde beyan edilip ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan maddenin uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 257 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin; "2.4.5. Birden fazla banka veya aracı kurumla çalışılması" başlıklı bölümünde ise, "Birden fazla banka veya aracı kurum kullanılmak suretiyle işlem yapılması halinde her banka veya aracı kurum kendi işlemleri ile ilgili olarak elde edilen gelirler üzerinden tevkifat yapacaktır." açıklaması yer almaktadır.

Bu çerçevede, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında yapılacak tevkifat uygulamasında, bir banka veya aracı kurum müşterisinin birden fazla banka veya aracı kurum kullanmak suretiyle işlem yapması halinde, bir banka veya aracı kurumda oluşacak zarar diğer banka veya aracı kurumda oluşacak kâra mahsup edilememektedir.

Ancak, söz konusu devir işleminin tamamlanmasıyla birlikte, devrolan X Bank A.Ş müşterilerinin Y Bank A.Ş.  müşterisi olarak değerlendirilerek, bu müşterilerin geçici 67 nci madde kapsamındaki işlemlerine ilişkin tevkifatın Y Bank A.Ş tarafından yapılacağı tabiidir.

Öte yandan, 257 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "2.7. Beyan ve ödeme" başlıklı bölümünde, banka ve aracı kurumların geçici 67 nci maddenin (1) numaralı fıkrası kapsamında tevkif ettikleri vergileri internet ortamında yasal süresinde beyan edip yine yasal süresinde ödeyeceğine; söz konusu beyanve ödemelerin internet ortamında bankalar ve aracı kurumların genel müdürlükleri tarafından genel müdürlüğün bağlı olduğu vergi dairesine yapılacağına  yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2011 yılının ilk çeyreğinde  tamamlanması planlanan bahse konu devir işlemi ile ilgili olarak, X Bank A.Ş.'nin, 2011 yılının ilk üç aylık dönemi içerisinde oluşacak kıst dönemde Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesi kapsamında gerçekleştireceği işlemler dolayısıyla yapacağı  tevkifatların, anılan Banka tarafından ayrıca beyan edilmesine gerek bulunmayıp, Bankanız tarafından 01/01/2011-31/03/2011  dönemine ait muhtasar beyanname (Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre yapılan tevkifatlar için) ile beyan edilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Grup Müdürü

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.