Özelge: Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma...

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

SAYI   : B.07.1.GİB.0.40/4076-112                                                           27.04.2006   31824

KONU :

 

.................. VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

 

İlgi: a) .................. gün ve .................. sayılı yazınız.

       b) .................. gün ve .................. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan, İliniz .................. Vergi Dairesi mükelleflerinden ..................'e hitaben verilen .................. gün ve .................. sayılı özelgeniz incelenmiş olup, gerekli açıklamalar aşağıda yapılmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasında, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zararın işin bittiği yıl kati olarak tespit edileceği ve tamamının o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterileceği hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendinde, 42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedelleri üzerinden % 5 oranında vergi tevkifatı yapılacağı hükmü yer almaktadır.

İnşaat ve onarma işlerinde işe başlama iki durumdan birisinin meydana gelmesi ile gerçekleşmektedir. Bunlardan birincisi, ihalenin alınması veya taahhüdün imzalanmasıdır. Bu tür sözleşmelerde, taahhüdün imzalandığı tarih işin başlangıç tarihi olacaktır. İkinci durumda ise ihale sözleşmesinde, işyeri teslimi veya işe fiilen başlama tarihinin belli edilmesidir. Bu tür sözleşmelerde ise işe yer tesliminden sonra başlanacağı belirtilmiş olup, işyeri teslim tutanağının düzenlendiği tarihin işe başlama tarihi olarak esas alınması gerekmektedir.

Buna göre, sözleşme tarihi 15.11.2005, yer teslim tarihi 28.11.2005 olan özelge konusu inşaat işine bu tarihte başlanılması gerekirken, inşaat alanının ağaçlarla kaplı olması nedeniyle işe başlanılamamasının .................. İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine, anılan Milli Eğitim Müdürlüğünün 27.12.2005 gün ve 27422 sayılı yazılarında alanın inşaata uygun hale getirildiğinin bildirildirildiği anlaşılmış olup, 27.12.2005 tarihinin işe başlama tarihi olarak kabul edilmesi ve iş tamamlama süresi 240 gün olan söz konusu inşaat işinin yıllara sari inşaat ve onarım işi olarak kabul edilerek yapılacak istihkak ödemelerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 3 numaralı bendi hükmü gereğince tevkifat yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini, söz konusu özelgenizin yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda düzeltilerek gereğinin yapılmasını ve sonucundan ilgililere bilgi verilmesini rica ederim.

                                                                                                              

                                                                                                                         Başkan a.

Gelir İdaresi Grup Başkanı