Özelge: Birden fazla özür durumu olan kişinin otomatik vitesli araç alımında ÖTV istisnasından faydalanılıp faydalanamayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ERZURUM VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

30094508-135[7-2014/1.1]-18

11/04/2014

Konu

:

Birden fazla özür durumu olan kişinin otomatik vitesli araç alımında ÖTV istisnasından faydalanılıp faydalanamayacağı

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... Hastanesi tarafından adınıza düzenlenen ... tarih ve ... sayılı Engelli Sağlık Kurulu Raporuna göre % 67 oranında engelli olduğunuz belirtilerek, trafik kazası sonrası bel omurgasında ve sol ayaktaki kırık  nedeniyle özel tertibat yaptırılmadan alacağınız otomatik vitesli aracın ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (7/2) maddesine göre, Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallardan; 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler ile bizzat kullanma amacıyla engeline uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

            Söz konusu istisna uygulamasına  ilişkin düzenleme ve açıklamalar 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (7.2.1.) bölümünde ve 12 Sıra No.lu ÖTV Sirkülerinde yapılmıştır.

            Bu bağlamda, yukarıda sözü edilen araçların engellilik derecesi %90'ın altında olan malul ve engelliler tarafından ilk iktisabında ÖTV istisnasından faydalanılabilmesi için ise;

            - Alıcının maluliyeti veya engeli ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

            - "H" sınıfı sürücü belgesine sahip olma,

            - Aracın hareket ettirici aksamında engelliliğe uygun özel tertibat yaptırma

            şartları aranılmaktadır.

            Ayrıca, tadilatın, raporda yazılan engelliliğe uygun olarak aracın hareket ettirici aksamında sabitlenmiş özel tertibat şeklinde yapılmış olması zorunlu olup, bahse konu Sirkülerinin (3/b) bölümünde hareket ettirici aksam, debriyaj, fren ve gaz pedalları ile vites kolu olarak tanımlanmıştır.

            Hareket ettirici özel tertibat yapılmasına gerek olmaksızın kullanılabilecek olan araçlar ile aracı hareket ettirici özel tertibat sayılmayan direksiyona topuz takılması, engelin bulunduğu taraftaki silecek kolu ve/veya sinyal kolu, dörtlü flaşör, ön-arka cam su fiskiyesi, korna ve kontak gibi düzeneklerin diğer tarafa alınarak direksiyon simidine monte edilmesi vb. gibi) tadilatlar yapılmak suretiyle kullanılabilecek araçlar için söz konusu istisnanın uygulanması mümkün değildir.

            Öte yandan, söz konusu istisna uygulamasında otomatik vitesli araçlar, esas itibariyle, başka bir tadilat olmaksızın özel tertibatlı araç olarak değerlendirilmemekle birlikte, sol alt ekstremitede (ayak veya bacakta) engeli olanlar için otomatik vites, münhasıran bu durumda olanlarla sınırlı olarak, hareket ettirici özel tertibat olarak kabul edilmiştir.

            Ancak, sol alt ekstremitenin yanı sıra bizzat kullanım için aracın hareket ettirici aksamında sabitlenmiş özel tertibat yaptırılmasını gerektirecek başka bir engelin bulunması durumunda, söz konusu istisnadan yararlanılabilmesi için ilk iktisabı yapılacak araçta sol alt ekstremite dışındaki engellilik durumuna uygun özel tertibat yaptırılması gerekmektedir.

            Bu açıklamalar çerçevesinde, mevcut mevzuat uyarınca, engellilik oranı (tüm vücut fonksiyon kaybı oranı) %90'ın altında olanlardan,  münhasıran bahse konu Genel Tebliğ ve Sirkülerde yer verilen şartları haiz ve belgeleri ibraz edebiliyor olanlar 4760 sayılı ÖTV Kanununun (7/2) maddesinde düzenlenen istisna uygulamasından yararlanabilmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.