Özelge: Bir defaya mahsus olmak üzere yapılan şiir ve müzik dinletisinden elde edilen kazancın GVK'nın 18'inci maddesine göre istisna olup olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 18-682

09/06/2011

Konu

:

Bir defaya mahsus olmak üzere yapılan şiir ve müzik dinletisinden elde edilen kazancın GVK'nın 18'inci maddesine göre istisna olup olmadığı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve ekinde yer alan dilekçenizde, öğrenci olduğunuzu, bir defaya mahsus olmak üzere şiir ve müzik dinletisi yapacağınızı, 50 tanesi ücretsiz olmak üzere 200 tane davetiye dağıttığınızı belirterek elde edeceğiniz kazançtan dolayı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan yararlanıp yararlanmayacağınız hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup, Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde, "Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat Gelir Vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil etmez.

Serbest meslek kazançları istisnasının, bu Kanunun 94 üncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü yoktur." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun 65 inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirtilerek, serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması şeklinde tanımlanmış ve bu faaliyetleri devamlı olarak yapanların elde ettikleri  kazançlar "serbest meslek kazancı" olarak adlandırılmıştır.

Yine aynı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde, serbest meslek faaliyetlerinin arızî olarak yapılmasından doğan kazançlar arızı kazançlar arasında sayılmış olup, aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla elde edilen kazancın, bir takvim yılında toplamının (2011 yılı için) 19.000 TL tutarındaki kısmı gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Diğer taraftan Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında, nakden veya hesaben yaptıkları ödemelerden, istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsuben tevkifat yapacak olanlar belirtilerek hangi ödemelerden tevkifat yapılacağı bentler halinde sayılmış olup, (2) numaralı bent uyarınca, serbest meslek faaliyetlerini icra edenlere yapılacak ödemelerde uygulanacak tevkifat oranı 18 inci madde kapsamına giren işlerde %17, diğer işlerde ise %20'dir.

Buna göre, yapacağınız şiir ve müzik dinletisinin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup bu faaliyetiniz çerçevesinde icra edeceğiniz şiir ve müziklerin müellifi veya bestekarı veya bunların mirasçısı olmanız ve söz konusu eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun İl Kültür Müdürlüğünden alınacak bir belge ile tevsiki halinde; arızi veya sürekli olduğuna bakılmaksızın bu çalışmaların satışı, devri, temlik edilmesi, kiralanması, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında  elde edeceğiniz hasılat  gelir vergisinden istisnadır.

Öte yandan, yukarıda belirtilen istisna şartlarının sağlanamaması halinde ise söz konusu eserlerin bir işverene bağlılık ve devamlılık arz etmeyecek şekilde bir defaya mahsus olarak icrasından elde edeceğiniz hasılatın  arızi serbest meslek kazancı olarak değerlendirilmesi gerekmekte olup söz konusu kazancın 82 nci maddede belirtilen istisna haddini aşması halinde yıllık beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.