Özelge: Bilgisayar yazılım, program geliştirme hizmetinin alıcının işyerinde satıcıya bağlı elemanlarca ve merkezi yurt dışında bulunan firmalardan elemen temin edilerek verilmesi hizmetinin KDV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.9-245

23/01/2012

Konu

:

Bilgisayar yazılım, program geliştirme hizmetinin alıcının işyerinde satıcıya bağlı elemanlarca ve merkezi yurt dışında bulunan firmalardan elemen temin edilerek verilmesi hizmetinin KDV

 

 

           İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin bilgisayar yazılımı ve program geliştirme sektöründe faaliyet gösterdiği, bu faaliyet kapsamında Şirket elemanlarının bankalara giderek bankaların kullandığı programların geliştirilmesi üzerine çalıştıkları, yetersiz kalındığı durumlarda merkezi yurt dışında olan firmalardan eleman desteği sağlandığı ve bu kişilerin Türkiye'ye gelerek bankalarda çalıştıkları, yurt dışından alınan bu hizmet karşılığı merkezi yurt dışında olan firmalar tarafından şirketiniz adına düzenlenen fatura karşılığı yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunun Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu açısından değerlendirilmesi istenmektedir.

            Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden

          5520 sayılı Kurumlar VergisiKanununun 3/2 nci maddesinde, Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye de bulunmayanların, dar mükellefiyet esasında sadece Türkiye de elde ettikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceği hüküm altına alınmış, üçüncü fıkrasında ise dar mükellefiyette kurum kazancını oluşturan kazanç ve iratlar sayılmıştır.

            Diğer taraftan, Kanunun 30 uncu maddesinde, dar mükellefiyete tâbi kurumların maddede sayılan kazanç ve iratları üzerinden, bu kazanç ve iratları avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben ödeyen veya tahakkuk ettirenler tarafından kurumlar vergisi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, serbest meslek kazançlarında yapılacak kesinti oranı 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 03/02/2009 tarihinden itibaren, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlarda %5, diğer serbest meslek kazançlarında %20 olarak belirlenmiştir.

            Öte yandan, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 30.3 bölümünde;

          "Dar mükellefiyete tabi kurumların, Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci bulundurmak suretiyle yaptıkları ticari ve zirai faaliyet kapsamında, bu işyerleri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla elde ettikleri serbest meslek kazançları, gayrimenkul sermaye iratları (dar mükellef kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri hariç) ve menkul sermaye iratları (kâr payları ile Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasında vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları hariç) üzerinden anılan Kanunun 30 uncu maddesine göre vergi kesintisi yapılmayacaktır.

        Ancak, dar mükellefiyete tabi kurumların Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi bulunmadan veya Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci bulunsa da bu işyerlerinde yürüttükleri ticari faaliyetle bağlantılı olmamak suretiyle elde ettikleri, serbest meslek kazançlarından, gayrimenkul sermaye iratlarından ve kâr payları hariç menkul sermaye iratlarından Kanunun 30 uncu maddesine göre vergi kesintisi yapılacağı tabiidir."

             açıklamalarına yer verilmiştir.

       Buna göre, şirketinizin bilgisayar yazılımı, program geliştirme faaliyeti kapsamında bankaların kullandığı programların geliştirilmesi için verdiği hizmetin ifasında, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayan firmalardan sağladığı eleman desteği için bu firmalara yapacağı ödemeler söz konusu firmalar açısından "serbest meslek kazancı" niteliği taşıdığından, bu ödemeler üzerinden Şirketiniz tarafından 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca %20 oranında kurumlar vergisi kesintisi yapılması ve genel usul ve esaslar çerçevesinde muhtasar beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir.

          Öte yandan, yurt dışındaki firmaların mukimi olduğu ülke ile ülkemiz arasında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bulunması ve bu anlaşmalarda söz konusu ödemelere ilişkin hüküm bulunması durumunda, öncelikle bu hükümlerin dikkate alınacağı tabiidir.

             KDV Kanunu Yönünden:

             3065 Sayılı KDV Kanununun;

         1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            4 üncü maddesinde, hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu; bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek şeklinde gerçekleşebileceği,

          6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye'de yapılmasının, hizmetin Türkiye'de yapılmasını, değerlendirilmesini veya hizmetten Türkiye'de faydalanılmasını ifade ettiği,

        9 uncu maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği,

             20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu,

              hükme bağlanmıştır.

             Buna göre, şirketinizce eleman desteği almak amacıyla yurtdışındaki firmadan temin edilen hizmetten Türkiye'de yararlanıldığından bu hizmet KDV ye tabi olacak, hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV şirketiniz tarafından 2 No lu KDV beyannamesi ile sorumlu sıfatı ile beyan edilerek ödenecektir.

              Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.