Özelge: Biletle Girilen Sinema,HD-3D Flight Simulators ve Küre İşletmelerinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİMETLERİ KDV VE DİĞER VERGİLER GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-565

24/10/2011

Konu

:

Biletle Girilen Sinema,HD-3D Flight Simulators ve Küre İşletmelerinin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin sinema ve eğlence sistemleri işletmeciliği faaliyeti kapsamında müşterilerine 3 farklı hizmet ("360D Sinema", "HD-3D Flight Simulators" ve "Küre") sunmayı planladığı ve "HD-3D Flight Simulators ve Küre" hizmetinde, çeşitli oyun ve eğitim faaliyetleri ile müşterilerin eğlenceli vakit geçirmesine yönelik faaliyetler yapılacağı, bu yerlere biletle girileceği ve her bir hizmetin ayrı ayrı salonlarda verileceği belirtilerek bu faaliyet konularıyla ilgili giriş biletlerinin ödeme kaydedici cihazlarla düzenlenmesinin uygun olup olmadığı ile söz konusu faaliyetlere uygulanması gereken eğlence vergisi nispet ve miktarlarının ne olacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17 nci maddesinde, bu Kanunun 21 inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu; 20 nci maddesinin 1 inci bendinde de, biletle girilen yerlerde eğlence vergisi hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayrisafi hasılatın verginin matrahını oluşturduğu hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde, biletle girilen yerlerden, yerli ve yabancı film gösterimlerinin  %10, (5) numaralı bendinde de, sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzerlerinin %20 oranında eğlence vergisine tabi olduğu ve söz konusu maddenin ikinci fıkrasında da, "(I) numaralı bendin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile yerli ve yabancı film gösterimlerine ilişkin belirlenen vergi bu Kanunun 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinde öngörüldüğü şekilde hesaplanarak biletler kullanılmadan önce mahallin mal müdürlüğüne veya muhasebe müdürlüğüne emaneten yatırılır. Ödemenin yapıldığına dair banka dekontunun ibrazı üzerine belediye tarafından biletlere özel damga konulur. Ödeme yapmayanlar hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bahsi geçen yerlerde toplanan meblağın % 75'i Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına, % 25'i ilgili belediyeye tahsilini takip eden ayın onbeşinci günü akşamına kadar aktarılır. Maliye Bakanlığı yukarıdaki şartlara bağlı kalmaksızın, biletle girilen yerlere ilişkin eğlence vergisinin hesaplanması ve ödenmesine dair işlemlerin ödeme kaydedici cihaz kullanılarak yapılmasına ait usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir." hükümleri yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 22 nci maddesinin 1 inci bendinde, "Vergi biletle girilen yerlerde bilet bedellerine eklenmek suretiyle hesaplanır ve belediye tarafından özel damga konulması sırasında ödenir. Bu suretle alınan biletlerin kullanılmadan iadesi halinde peşin olarak ödenen vergi geri verilir." denilmektedir.

            Yukarıda sözü edilen 21 inci madde hükmünün verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 63 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ ile yerli ve yabancı film gösteren ve ödeme kaydedici cihazlarla bilet düzenleyen mükelleflerin biletlerinin belediyelere damgalatma zorunluluğu kaldırılmış ve verginin de en geç ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar yatırılması esası getirilmiştir.

            Ayrıca, söz konusu Tebliğin 1 inci bölümünde, "Biletle girilen eğlence yerlerini işletenlerden 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri kapsamında faaliyette bulunan (sinemalarda yerli ve yabancı film gösteren) mükellefler istemeleri halinde giriş biletlerini, Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazlarla düzenleyebileceklerdir. Bu şekilde düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesiyle Bakanlığımıza tanınan yetkiye dayanılarak, "giriş bileti" olarak addedilecektir." denilmektedir.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ödeme kaydedici cihazlarla bilet düzenlenmesi sadece yerli ve yabancı film gösterimlerinde bulunanlara tanınmış olup "HD-3D Flight Simulators" ve "Küre" hizmetlerine ilişkin giriş biletlerinin ödeme kaydedici cihazlarla düzenlenmesine imkan bulunmamaktadır. 

            Buna göre, şirketinizin yerli ve yabancı film  gösterimlerine ilişkin giriş biletlerinin, Bakanlığımızca onaylanan ödeme kaydedici cihazlarla düzenlemesi; "HD-3D Flight Simulators" ve "Küre" hizmetlerine ilişkin giriş biletlerinin ise 2464 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (I) numaralı bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen % 20 oranında eğlence vergisine tabi tutulması ve verginin 22 nci maddesininin 1 inci fıkrası hükmüne göre ödenmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.