Özelge: Beyannamelerini serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorunluluğu bulunan mükellefler diledikleri takdirde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilirler v

İliniz mükellefi ..... Kooperatifleri ..... Birliği Müdürlüğü'nce Bakanlığımıza gönderilen ve bir örneği ilişikte bulunan 28.11.2001 tarih ve ..... sayılı dilekçe ve eklerinin tetkikinden; anılan Birliğin ortak dışı işlemlerinden dolayı elde edilen gelirlerle ilgili olarak verilmesi gereken beyannamelerin, 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatılması ve meslek mensupları ile sözleşme yapılması mecburiyeti bulunulup bulunulmadığı hususlarında tereddüde düştüğü anlaşılmış olup, konu ile ilgili olarak Defterdarlığınızca tayin olunan 18.09.2001 tarih / 6789 sayılı ve 21.11.2001 tarih / 8339 sayılı özelgeler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilindiği üzere, "Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması" hakkındaki 4 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile;

II / B bölümünde açıklanan hadleri aşan ancak II / A bölümünde yer alan ve Bakanlığımızca yeni hadler belirlenmediği takdirde takip eden yıllar için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit edilen yeniden değerleme oranlarına göre arttırılarak uygulanacak olan aktif toplamı ve net satışları toplamı ile ilgili büyüklükleri aşmayan mükelleflerin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile muhtasar beyannameler ve katma değer vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu getirilmiş,

Söz konusu hadlerden birisinin aşılması halinde bu hadleri aşan mükelleflerin, 18 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen esaslara tabi olacakları ve bu Tebliğ kapsamına giren mükelleflerin diledikleri takdirde, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ile eklerini anılan Tebliğ hükümleri çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilecekleri açıklamasına yer verilmiş,

Tebliğ kapsamına giren (beyannamelerini serbest muhasebeci ve serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatmak zorunluluğu bulunan) mükelleflerin diledikleri takdirde yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerini 18 Sıra No.lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğindeki hükümler çerçevesinde yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilecekleri, bu durumda sadece anılan Tebliğ hükümlerinin geçerli olacağı ifade edilmiş, (gelir veya kurumlar vergisi beyanname ve eklerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettiren mükelleflerin, beyannamelerini ayrıca serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğu bulunmamaktadır.)

bulunmaktadır.

Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında 5 Sıra No.lu Genel Tebliğ ile de, "Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye istinaden, özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birliklerin, herhangi bir had ile sınırlı olmaksızın, beyannamelerini sözü edilen tebliğ çerçevesinde meslek mensuplarına imzalatma kapsamından çıkarılmıştır" açıklamasına yer verilmiştir.

Bu hükümler uyarınca, anılan Birliğin, ortak dışı işlemlerden elde ettiği gelirlerle ilgili olarak aktif toplamı veya net satışlar toplamının 4 Sıra No.lu Tebliğ'de belirtilen hadleri (yeniden değerleme oranlarına göre değerlenmiş tutarlar) aşmaması halinde verilecek beyannamelerin 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmaktadır.

Ancak, anılan birliğin dilediği takdirde beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmesi durumunda, ayrıca serbest muhasebecilere veya serbest muhasebeci mali müşavirlere imzalatma zorunluluğunun bulunmayacağı tabiidir.

Diğer taraftan, anılan Birliğin ortak dışı işlemlerden elde edilen gelirlerle ilgili olarak aktif toplamı veya net satışları toplamının 4 Sıra No.lu Tebliğ'de belirtilen hadleri (yeniden değerleme oranlarına göre değerlenmiş tutarlar) aşması durumunda ise verilecek beyannamelerle ilgili olarak, 18 Sıra No.lu Tebliğ kapsamında yeminli mali müşavirlere tasdik zorunluluğu bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile anılan Birlik dilerse vergi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve sözü edilen özelgelerin bu çerçevede değerlendirilerek, durumun Bakanlığımıza verilen dilekçenin cevabı olarak anılan Birliğe duyurulmasını rica ederim.