Özelge: Beyannamelerin tasdik ettirilmesi isteğe bağlı olup, net satışlar toplamı ve/veya aktif toplamı her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak hadleri aşan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerin

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü


SAYI    :B.07.0.GEL.0.32/3223-2828

 KONU :

..................... VALİLİĞİNE

(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

İIGİ: 25.06.2004 gün ve 2952 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan özelgenizin incelenmesinden,İliniz ............. Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerinden ..............................San.Ltd.Şti.'nin net satışlar toplamı ve/veya aktif toplamı 4 Sıra No'lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ'de belirtilen hadleri aşması nedeniyle yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi düzenleyip düzenlemeyecekleri ile ilgili olarak söz konusu özelgenin verildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere,18 Sıra No'lu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile 4 Sıra No'lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Gene! Tebliğ hükümleri uyarınca, beyannamelerin tasdik ettirilmesi isteğe bağlı olup, net satışlar toplamı ve/veya aktif toplamı söz konusu Genel Tebliğ'de belirtilen ve müteakip yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak hadleri aşan mükelleflerin yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmemeleri halinde sadece bu eylemlerinden ötürü yapılacak bir işlemde bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.