Özelge: Beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza şifre verilip verilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32Mük257-7900-276

17/04/2010

Konu

:

Avukat olarak başka bir faaliyette bulunan

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olarak marka patent vekilliği, ithalat ve ihracat işiyle uğraştığınız, hukuk fakültesi mezunu olduğunuz ve beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza şifre verilip verilemeyeceği hususunda görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

Konuyla ilgili olarak adı geçen vergi dairesi müdürlüğünden alınan 11/02/2010 tarih ve ... sayılı yazıda; 06/01/2010 tarih ve ... sayılı işe başlama bildirimi ile "..." adresinde 07/01/2010 tarihi itibarıyla faaliyette bulunacağınızı beyan etmeniz üzerine yapılan yoklama sonucunda düzenlenen 08/01/2010 tarih ve ... sayılı yoklama fişi ile ikametgahınızın bir odasında marka patent vekilliği, aracılık, danışmanlık ve dış ticaret faaliyetinde bulunduğunuzun, önceki mesleğinizin avukatlık olduğunun, ancak, baroya kayıtlı olduğunuza dair herhangi bir  belge ve avukatlık ruhsatının ibraz edilmediğinin tespit edildiği ve bu doğrultuda mükellefiyetinizin tesis edildiği, elektronik ortamda beyanname göndermek için gerekli olan kullanıcı kodu, parola ve şifre alma şartlarını taşımadığınızdan tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmediği, internet hizmetleri kullanım şifresi alabileceğinizin belirtildiği ancak, bu konuda vergi dairesine yapılmış herhangi bir talebinizin olmadığı belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257'inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile,3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere imzalatmak zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.

15 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde ise, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmeye bağlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalanmış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.

Diğer taraftan, beyannamelerini 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderecek mükelleflere ilişkin açıklamaların yapıldığı Gelir İdaresi Başkanlığının 15/11/2007 tarih ve B.07.1.GİB.0.05.70/7044-184/101429 sayılı yazısında;

"...Vergi Usul Kanununun mükerrer 257'nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden,

1-1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlara

elektronik ortamda verilmesi gereken kendi beyannamelerini elektronik ortamda vergi dairesine verebilmek için kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi uygun görülmüştür...." şeklinde açıklama yapılmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için  gerekli olan  kullanıcı kodu, parola ve şifre alabilme şartlarını taşımadığınızdan, kendi beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Buna göre, elektronik ortamda göndermek   zorunda olduğunuz beyannamelerinizi, elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bir serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki sözleşmelerden durumunuza uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeniz gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü V.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.