Özelge: Beyaname verilmesini gerektirecek faaliyetin bulunmadığı dönemler için ÖTV mükellefiyetinin terkininin mümkün olup olmadığı

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

75497510-135[14-2012-257]-16

24/03/2014

Konu

:

ÖTV mükellefiyetinin terkini.

 

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin 2010/Aralık dönemine kadar gerçekleştirdiği TV parçası üretimi ile ilgili olarak ÖTV beyannamelerini ilgili vergi dairesine verdiğinizi ve bu dönemden itibaren de herhangi bir üretimde bulunmadığınızı, 2011/Ocak dönemi itibariyle ÖTV beyannamesi verilmesini gerektirecek bir faaliyetinizin olmaması sebebiyle bu tarihten sonra vergi dairesine beyanname verilmediğini, 12.12.2012 tarihli dilekçenizle de 2011/Ocak dönemi itibariyle ÖTV mükellefiyetinizin terkini talebinde bulunulduğundan bahisle, 2011/Ocak döneminden itibaren ÖTV beyannamesi verilip verilmeyeceği ile mükellefiyetinizin terkin edilip edilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun (1/1-c) maddesinde, (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal edenler tarafından tesliminin, (1/1-d) maddesinde, bu kanuna ekli listelerdeki malların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi olacağı; (4/1-a) maddesinde ise (IV) sayılı listede yer alan malların mükellefinin bu malları imal veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler olduğu hükme bağlanmıştır.

            Mezkur Kanunun (14/1) maddesinde de, ÖTV'nin, mükelleflerin yazılı beyanları üzerine tarh olunacağı, verginin, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderilmişse vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde tarh edileceği, verginin, beyanname verme süresi içinde ödeneceği, vergilendirme döneminin bu Kanuna ekli (IV) sayılı listelerdeki malların tesliminde, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleri olduğu, beyannamenin (IV) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar mükellefin katma değer vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verileceği hüküm altına alınmıştır.

            Ayrıca, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin, "12.2 Beyan Esası" başlıklı bölümünde, "(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların mükellefleri hariç olmak üzere ÖTV mükellefleri, bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemleri bulunmasa dahi bu dönemlerle ilgili olarak beyanname vermek zorundadırlar. Ancak, müzayede suretiyle satış yapanlar, kendilerine Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca vergi sorumluluğu yüklenenler ile faal mükellefiyeti bulunmayanlardan Kanunun 13 üncü maddesinin 4 ve 5 numaralı fıkrası uyarınca mükellefiyet tesis ettirilenlerin, vergiye tabi işlemlerin bulunmadığı vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak beyanname verme zorunlulukları yoktur." açıklamalarına yer verilmiştir.

            Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 153 üncü maddesi uyarınca ÖTV mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler, ÖTV'ye tabi işlemleri bulunmaması sebebiyle ÖTV mükellefiyetlerinin sona erdirilmesini, bir dilekçe ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmak suretiyle isteyebilecek ve bu dilekçe üzerine mükellefiyet kaydının ilgili vergi dairesince terkin edilebilecek olup, aynı Kanunun 160 ıncı maddesi hükmü gereğince, mükellefin ÖTV'ye ilişkin mükellefiyet kaydının terkin edilmesi, mükellefin işi bırakmasından önceki döneme ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacağı gibi bu tarihten sonra faaliyette  bulunduğunun tespiti halinde bu dönemlere  ilişkin vergilendirmeye ve sahte belge düzenleme fiilini işleyenler hakkında kovuşturma yapılmasına ve ceza uygulanmasına da engel teşkil etmiyecektir. Ayrıca, ÖTV mükellefiyetleri bu şekilde terkin olunan mükelleflerin daha sonra ÖTV'ye tabi işlemlerinin bulunması halinde, tekrar ÖTV mükellefiyeti tesis ettirmeleri gerektiği açıktır.

             Buna göre, mevcut mevzuat uyarınca, Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki malların imalatı ve satışına ilişkin olarak tesis edilen ÖTV mükellefiyetinizin devamı süresince, vergiye tabi işleminizin bulunmadığı dönemler için de 4 numaralı ÖTV beyannamesinin verilmesi gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.