Özelge: Beyan edilen tutarların tarh edilen vergilerden mahsup edilip edilmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 6-184

10/06/2010

Konu

:

5811 sayılı Kanun uygulaması.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde, 29/12/2009 tarihinde 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunduğunuzu ve 2004 dönemi ile ilgili olarak 31/12/2009 tarihinde ... Vergi Dairesi Müdürlüğünce hakkınızda vergi tarhiyatı yapıldığını belirterek Kanun kapsamında beyan ettiğiniz tutarların tarh edilen vergilerden mahsup edilip edilmeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

5811 sayılı Kanunun 5917 sayılı Kanunla değişik 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 01/06/2009 tarihi itibariyle kanuni defter kayıtlarında işletmenin özkaynakları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 30/09/2009 tarihine kadar Türk Lirası cinsinden rayiç bedelle vergi dairelerine beyan edilebileceği hükme bağlanmış olup, beyan süresi, 30/09/2009 tarih ve 27362 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15456 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

Aynı maddenin beşinci fıkrasında da; "Birinci ve ikinci fıkralar kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, bu Kanun kapsamında beyan edilen tutarlar, bu tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi koşuluyla mahsup edilerek tarhiyat yapılır. İndirimi reddedilen katma değer vergisine ilişkin mahsup edilecek matrah tutarı, indirimi reddedilen vergiye esas teşkil eden bedeldir. Şu kadar ki, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde mahsup edilecek matrah tutarı, % 18 KDV oranı dikkate alınarak hesaplanır." hükümlerine yer verilmiştir.

5811 sayılı Kanuna 5917 sayılı Kanunla eklenen Geçici 4 üncü maddesinde ise, bu Kanunda yapılan değişiklik ve süre uzatımı sonucu beyanda bulunanlardan 19/6/2009 tarihinden önce haklarında vergi incelemelerine başlanmış olanların, bu incelemelerle ilgili olarak Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümlerinden yararlanamayacakları belirtilmiştir.

Buna göre, 2008 ve sonraki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri ile 19/06/2009 tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükmü kapsamında değerlendirilmeyecektir. 19/06/2009 tarihinden sonra incelemesine başlanılan dönemler ile ilgili olarak ise sürdürülen inceleme henüz tamamlanmadan veya vergi dairesince gerekli tarhiyatlar yapılmadan Kanun kapsamında beyanda bulunulması halinde, beyan edilen tutarlar mahsup edilerek tarhiyat yapılacaktır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 1 seri no.lu 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğinin "5.2. Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar" başlıklı bölümünde, vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde; işe başlama tutanağının düzenlenmesi, vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi, yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması veya matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması durumunda, vergi incelemesine başlanıldığının kabul edileceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak ... Vergi Dairesi Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucu anılan vergi dairesinden alınan 16/02/2010 tarih ve ... sayılı yazı ile ... tarih ve ... sayılı yazı ve eklerinden; ... tarih ve ... sayılı vergi inceleme raporlarının 10/11/2009 tarihinde tebliğ edilen defter-belge isteme yazısı ile başlanılan inceleme sonucu düzenlendiği, vergi tarhiyatlarının 31/12/2009 tarihinde yapıldığı, beyannamenin 29/12/2009 tarihinde verildiği, tahakkuk eden verginin 12/01/2010 tarihinde ödendiği ve sermayeye ilave şartının altı aylık süre içerisinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer alan Kanun hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca, 19/06/2009 tarihinden sonra başlanmış olan inceleme ile ilgili olarak 5811 sayılı Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsup edilerek tarhiyat yapılması kanun hükmü gereği olup diğer şartların da varlığı halinde beyan edilen tutarların inceleme sonucu tespit edilen matrah farkından mahsup edilmesi mümkün  olup bu durumda,  2009/2 sıra no.lu 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun İç Genelgesi gereğince  mükellef adına yapılan cezalı tarhiyatların düzeltilmesi gerekmektedoir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.