Özelge: Beton Pompası Monte Edilerek Tadil Edilen 2.Araçta ÖTV hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

71387770-135[1-2012/46]-18

14/05/2013

Konu

:

Beton Pompası Monte Edilerek Tadil Edilen 2.Araçta ÖTV

 

 

             İlgide kayıtlı dilekçenizde, 37 m'lik beton pompası satın alarak ... plakalı ... marka aracınıza monte ettiğinizi, bu parçanın montesine ilişkin ek ÖTV'nin ödendiğini, ancak bu aracın kapasitesi düşük olduğundan aynı pompayı söz konusu araçtan çıkararak  ... marka araca monte ettiğinizi belirterek ... marka araçtan çıkarılarak ... marka araca monte edilen aynı beton pompasından dolayı söz konusu tadilat için ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği sorulmaktadır.

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1-b maddesine göre Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı ÖTV'nin konusuna girmektedir. Kanunun 2/1-b maddesinde ilk iktisap ifadesi; (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesi olarak tanımlanmıştır.

            Ayrıca, aynı Kanununun 9 uncu maddesinde, özel tüketim vergisine tabi malların, yer aldığı listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde ödenen verginin, Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ödenecek vergiden indirileceği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, motorlu araç ticareti yapanlardan satın alınarak kayıt ve tescil ettirilmeden önce bir başka araca dönüştürülen araçların ilk iktisabında ÖTV doğmakta olup, konu ile ilgili olarak 1 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğinin 14 Seri No'lu ÖTV Genel Tebliğ ile değişik (15.3.1.) bölümünde; kayıt ve tescile tabi bir aracı satın alıp, kayıt ve tescil ettirmeksizin üzerinde tadilat veya ek imalat yapmak veya yaptırmak suretiyle kayıt ve tescile tabi bir başka  araç imal edenlerin, söz konusu araçları ilk iktisap kapsamında teslim etmesi, kullanmaya başlaması, aktife alması veya adına kayıt ve tescil ettirmesi işleminde ÖTV mükellefi olarak vergi beyan edecekleri açıklanmıştır. Kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak kayıt ve tescil ettirmeden tadilat veya ek imalat yapanların sanayi sicil belgesini haiz olmaları ve 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (2.5.) bölümünde belirlenen esaslara göre Bakanlığımızdan (Gelir İdaresi Başkanlığı) yazı almaları halinde, tadilat veya ek imalat yapmak üzere motorlu araç alımında veya ithalinde söz konusu araçların ÖTV'siz iktisabı mümkün bulunmaktadır. Ancak bunlar tarafından ek imalat veya tadilat yapılan araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde, ÖTV hesaplanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

            Söz konusu Tebliğ  uyarınca, kayıt ve tescile tabi araçları satın alarak, kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin yukarıda belirtilen tebliğ hükümleri kapsamında yazı alma şartlarını haiz olmamaları veya şartları haiz olmakla birlikte Bakanlığımızdan yazı almamış olmaları halinde, bu amaçla olsa dahi söz konusu araçları ÖTV uygulanmadan iktisap etmeleri mümkün değildir. Bu durumda ÖTV ödeyerek satın aldığı araçları kayıt ve tescil ettirmeden önce bir başka araca dönüştürenlerin, bu araçları iktisabında ödediği ÖTV'yi, dönüştürülerek ilk iktisabı yapılan araçlar için hesaplanacak ÖTV'den indirmesi, Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca mümkün bulunmaktadır.

            Öte yandan ÖTV Kanununa ekli listelerdeki mallar Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olup, ÖTV kapsamına giren mallar Kanuna ekli listelerde G.T.İ.P. numaraları itibarıyla belirlenmiştir. 30/12/2012 tarih ve 28513 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.04 tarife pozisyonunda yer alan eşya taşımaya mahsus mallarla ilgili bölümünde kamyon şasileri, 87.05 tarife pozisyonundaki mallarla ilgili bölümünde ise beton pompalama taşıtları yer almakta olup, bu mallar ÖTV kapsamına girmektedir.

            İlgide kayıtlı dilekçenizde bahsi geçen olayda firmanızca satın alınan şasi kamyonun üzerine kayıt tescil işleminden önce beton pompası ilave edilmek suretiyle 87.05 tarife pozisyonunda yer alan özel amaçlı motorlu taşıta dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Buna göre dönüşümü yapılan araç için beton pompası dahil bedel üzerinden % 4 oranında ÖTV hesaplanarak (2A) numaralı ÖTV beyannamesi ile beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte ÖTV Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca Mercedes marka şasi kamyon için ödenen ÖTV'nin bu şekilde hesaplanacak ÖTV'den indirilmesi mümkündür.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

                         

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.