Özelge: Besicilik faaliyetinde kullanmak üzere yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı aşan bir kamyon satın alınarak, GVK 54 üncü madde de yer alan işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmamak şartıyla zirai faaliyetin tevkif suretiyle vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR VERGİLERİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-225

23/02/2012

Konu

:

Zirai kazancın vergilemesi hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... T.C.kimlik numarasında lokantacılık faaliyetinde bulunduğunuzu, söz konusu işinizden ayrı olarak kendinize ait arazi üzerinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde belirlenen işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmadan besicilik faaliyeti yapacağınızı, sadece besicilik faaliyetinde kullanmak üzere yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı aşan bir kamyon satın aldığınızı, kamyonunuza ilişkin Ulaştırma Bakanlığınca sadece kendi işinizde kullanabilmeniz için K2 yetki belgesinin verildiği belirtilerek, Gelir Vergisi Kanununun 54 üncü maddesinde yer alan işletme büyüklüğü ölçüsünü aşmamak şartıyla zirai faaliyetinizin gerçek usulde vergilendirme yerine tevkif suretiyle vergilendirilip vergilendirilemeyeceği hususunda  Başkanlığımız görüşlerinin istenildiği anlaşılmaktadır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun "Zirai Kazanç, Zirai Faaliyet, Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsulün Tarifi" başlıklı 52 nci maddesinde; zirai faaliyetten doğan kazancın zirai kazanç olduğu, zirai faaliyetin; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve ıslah yollarıyla veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifade edeceği hüküm altına alınmış, "Zirai Kazançta Vergileme" başlıklı 53 üncü maddesinde ise;

            "Çiftçilerin elde ettikleri zirai kazançlar, bu kanunun 94 üncü maddesine göre hasılatları üzerinden tevkifat yapılmak suretiyle vergilendirilir. 54 üncü maddede yazılı işletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler ile bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin kazançları gerçek usulde (zirai işletme hesabı veya diledikleri takdirde bilanço esasına göre) tespit olunarak vergilendirilir. Kazançları gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçiler bu kazançları için beyanname vermezler.(4962 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle eklenen cümle Yürürlük;07.08.2003,Geçerlilik;01.01.2004) Ancak, çiftçiye ait olmakla beraber ziraî işletmeye dahil edilmeyen biçerdöver veya bu mahiyetteki bir motorlu araç veya on yaşına kadar ikiden fazla traktörün işletilmesinden elde edilen gelirler ticarî kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

            ... ..." hükmüne yer verilmiştir.

             Konu ile ilgili olarak yayımlanan 2001/1 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu İç Genelgesinde;

            "... ...

            Bilindiği üzere, başka işlerde de kullanılabilecek teknik vasıf taşımalarına rağmen minibüs, midibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, uçak ve benzeri araçlar zirai faaliyette de kullanılabilmektedir.

             2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinde kamyonet, izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'ı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt, kamyon ise İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg'dan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt olarak tanımlanmıştır.

             Karayolları Trafik Kanununda yer alan bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, kamyonet, minibüs, midibüs gibi araçlar daha düşük taşıma kapasiteli olup, esas itibariyle nakliyecilik faaliyetinde kullanılabilecek araçlar olmakla beraber, şahsi ihtiyaçlar veya ticari olmayan diğer bir kısım faaliyetlerde de kullanılabilmektedirler.

             Kamyon, otobüs, uçak gibi araçlar ise daha yüksek taşıma kapasiteli araçlar olup genellikle şahsi ve özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan araçlardır.

             Bu bakımdan, Gelir Vergisi Kanununun 53 üncü maddesinde yer alan "bu mahiyetteki bir motorlu araç" ifadesinden, zirai faaliyette kullanılan kamyon, otobüs, uçak ve benzeri araçların anlaşılması gerekmektedir.

             Dolayısıyla özel ihtiyaçlar için kullanılmaya elverişli olmayan otobüs, kamyon, uçak ve benzeri gayri ticari araç sahibi olan çiftçilerin bu araçları kendi zirai işletmelerinde kullanmaları halinde zirai kazançlarının, biçerdöver sahibi olan çiftçilerde olduğu gibi gerçek usulde tesbit edilmesi gerekmektedir.

            ... ..." açıklamalarına yer verilmiştir.

             Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca, lokantacılık faaliyetinizden ayrı olarak yapacağınız besicilik faaliyetinde kullanmak üzere satın almış olduğunuz kamyonun, özel ihtiyaçlar için kullanılması mümkün bulunmadığından, zirai kazancınızın gerçek usulde tespit edilmesi gerekmektedir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.