Özelge: Belediyeye yapılan mal ve hizmet teslimlerinde KDV istisnası hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ KDV-ÖTV GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV 28-367

26/04/2011

Konu

:

Belediyeye yapılan mal ve hizmet teslimlerinde uygulanacak KDV oranı

 

 

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, Belediyenizce ...'de ... Dergisi Basımı Hizmet Alım İşi ihalesi gerçekleştirildiği, söz konusu ihale kapsamında ...'de ... Dergisi, Görme Engelliler için Kabartma Dergi ve CD basım işlerinin yaptırıldığı belirtilerek, yüklenici tarafından düzenlenecek faturada işlerin ayrı ayrı olarak mı yoksa tek bir hizmet alım işi olarak mı  gösterileceği hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyetleri çerçevesindeki Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV nin konusunu oluşturduğu,

2/1 inci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

4/1 inci maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

17/2-b maddesinde; kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları ile birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarının,

17/4-s maddesinde; özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının,

KDV den istisna olduğu,

19/1 inci maddesinde; diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu, KDV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği,

hükümlerine yer verilmiştir.

Münhasıran özürlülerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereçler (örneğin görme özürlülerin kullandıkları baston, yazı makinesi, kabartma klavye, sesli kitap; ortopedik özürlülerin kullandıkları ortez-protez gibi cihazlar) ile özel bilgisayar programlarının teslimi KDV den müstesnadır.

Öte yandan, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarihinde yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar" ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranları, Karara ekli (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Karara ekli I sayılı listenin 8 inci sırası uyarınca gazete ve dergilerin (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1. maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı (% 18) uygulanır.) teslimi %1 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, KDV Kanununun 17 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşların bu fıkra kapsamındaki teslim ve hizmetlerine getirilen istisnanın, bu kurum ve kuruluşların mal ve hizmet alışlarına bir etkisi olmayıp, Belediyenizce satın alınacak her türlü mal ve hizmet, anılan Kanunun 1/1 inci maddesi gereğince ait oldukları oranda KDV ye tabi tutulacaktır.

Diğer taraftan, Belediyenizce herhangi bir kar amacı güdülmeksizin ilçenizdeki görme özürlülere Braille (Körler) alfabesi ile kabartma dergi ve sayısal ortamda hazırlanan CD lerin bedelsiz olarak teslimi KDV nin konusuna girmemekle beraber söz konusu araç-gereçlerin görme engellilerin eğitimleri, meslekleri ve günlük yaşamlarında kullanmaları için özel olarak üretilmiş olması halinde, alt yükleniciden alınarak ana yüklenici firma tarafından Belediyenize teslimi, Kanunun 17/4-s maddesi gereğince KDVden istisnadır.

Ancak, CD lerin görme engeli olmayan kişilerin yararlanmalarına olanak sağlayacak nitelikte olması halinde bunların Belediyenize teslimleri ile Belediyenize verilen ...'de ... Dergisinin matbaa vb. yerlerce hazırlanarak basımı hizmeti genel oranda (% 18) KDV ye tabi olacaktır.

Öte yandan, farklı KDV oranlarına tabi mal ve hizmetler için ayrı fatura düzenlenebileceği gibi aynı faturada bu mal ve hizmetlerin ayrıca gösterilmesi ve her bir mal ve hizmetin bedeli üzerinden tabi oldukları oranda KDV hesaplanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

                                                                                                                      ..............

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.