Özelge: Belediyelerde, iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalye için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürülüğü

 

 

 

Sayı

:

96620903-120[89-2013-1]-59

28/05/2014

Konu

:

Belediyelerde, iftar çadırlarında ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilen masa ve sandalye için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, masa ve sandalye kiralama işi ile iştigal ettiğinizden bahisle belediyelere, iftar çadırlarına ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere bedelsiz olarak masa ve sandalye verdiğiniz işlemleriniz karşılığında fatura düzenlenmesinin gerekip gerekmediği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

             213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait kayıtların tevsikinin mecbur olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Mezkûr Kanunun 229 uncu maddesinde fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

             193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde, vergilendirmeye tabi kazanç ve iratların neler olduğu 7 bent halinde sayılmış, söz konusu gelirlerin ne şekilde beyan edileceği ise Gelir Vergisi Kanununun ilgili maddelerinde açıklanmıştır.

            Aynı Kanunun Diğer indirimler başlıklı 89 uncu maddesinde, "Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir:

            ...

            4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

            5. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

            ...

          Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır." hükmü yer almıştır.

            Buna göre, masa ve sandalyelerin bedel alınmaksızın belediyelere, iftar çadırlarına ve bazı etkinliklerde kullanılmak üzere verilmesine ilişkin olarak söz konusu hizmet bedelinin emsal bedel esas alınmak suretiyle hesaplanması ve fatura düzenlenerek kazancınıza dahil edilmesi gerekmekte olup, kazanca ilave edilen bu gelirin Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının 4 numaralı bendi hükümleri dahilinde indirimi mümkün bulunmaktadır.  

            Öte yandan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 17 nci maddesinin 2 numaralı fıkrasının (b) alt bendi uyarınca, genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, bunların teşkil ettikleri birlikler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasî partiler ve sendikalar, kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları, kamu menfaatine yararlı dernekler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları, katma değer vergisinden istisna olacağı belirtilmiştir.

      ��     Bu nedenle, belediyelerde ve iftar çadırlarında kullanılmak üzere bedelsiz olarak verilip geri alınan masa ve sandalyelerle ilgili olarak düzenlenecek faturada katma değer vergisi hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                                 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.