Özelge: Belediyede sözleşmeli olarak çalışan Avukata ödenen vekalet ücreti hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BA��KANLIĞI

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.48.15.01-GVK-49-85

25/08/2011

Konu

:

Belediyede sözleşmeli olarak çalışan Avukata ödenen vekalet ücreti

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Belediyenizde kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalışan avukatınızın Belediye Başkanlığı adına kazanmış olduğu dava dosyalarından tahsil edilen vekalet ücretlerinin Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliğine göre  % 70'lik kısmının avukata ödenmesi esnasında ödemeden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılarak mı ödeneceği, yoksa kesinti yapılmadan belediyeniz sözleşmeli avukat serbest meslek makbuzu mu düzenleyeceği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hükmüne yer verilmiş olup, 62 nci maddesinde ise "İş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dahilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmüyer almaktadır.

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında; Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçilerin maddede bentler halinde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hükmü yer almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun  Altıncı Kısım Çeşitli ve Son Hükümler Birinci Bölüm Çeşitli Hükümlerin "Avukatlık ücretinin dağıtımı" başlıklı 82 nci maddesinde, "Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin avukatlara  ve hukuk servisinde görev yapan memurlara dağıtımında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır." hükmüne yer verilmiştir.

1389 sayılı Kanuna göre Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliğinin 1 inci maddesinde, Tek Hazine avukatı istihdam edilen yerlerde bu avukat tarafından ikame ve takip olunarak Devlet lehine sonuçlandırılan davada mahkemelerce Hazine lehine hüküm ve tahsil olunan vekalet ücretinin %70 i o avukata verileceği, şeklinde açıklamalara yer  verilmiştir.

Özelge talep formu ekinde yer alan, Belediye Başkanlığınız ile Av. ... arasında düzenlenen 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince (Kısmi Zamanlı) olarak çalıştırılacak sözleşmeli personele ilişkin hizmet sözleşmesinden, adı geçen avukatın kısmi zamanlı olarak Belediyenizin emir ve talimatları dahilinde hizmet yaptığı ve bu hizmeti karşılığında kendisine aylık  ücret ödendiği anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, hizmet akdine bağlı olarak çalışan avukata Belediyece yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi hükmü gereğince ücret olarak kabul edilmesi ve aynı Kanunun 94, 103, 104 üncü maddeleri uyarınca gelir vergisi tevkifatına tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Buna göre, Belediyenizde kısmi zamanlı olarak çalışan avukatın Belediye Başkanlığı adına kazanmış olduğu dava dosyalarından tahsil edilen vekalet ücretlerinin Vekalet Ücreti Tevzi Yönetmeliğine göre %70 lik kısmının avukata ödemesi yapılırken Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilmesi gerekmekte olup, avukat tarafından söz konusu vekalet ücreti için serbest meslek makbuzu düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.          

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.