Özelge: Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yurt içi bankalardan sağlanacak kredilerin istisna kapsamında olup olmadığı hk.

 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

                                                        

 

Sayı   : B.07.1.GİB.0.02.68./6802-2

Konu:

 

 

................VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

                       

   İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan  ..................özelgeniz incelenmiş olup, özelgede yer alan banka ve sigorta muameleleri ile ilgili görüşünüz Başkanlığımızca uygun bulunmuştur. Ancak kaynak kullanımını destekleme fonu açısından aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur.

Bilindiği üzere, 12.05.1988 tarih ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında 6 Sıra Nolu Tebliğin 2 nci maddesinde; bankalar ve finansman şirketlerince kullandırılan tüketici kredileri üzerinden (gerçek kişilere ticari amaçla kullanılmamak kaydıyla kullandırılan krediler) % 10 oranında, diğer krediler üzerinden ise % 0 (sıfır) oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması karara bağlanmıştır.

Buna göre, ............... münhasıran belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere yurtiçi bankalardan sağlanacak krediler, tüketici kredisi kapsamında olmayıp diğer krediler kapsamında olduğundan sözkonusu krediler nedeniyle tahakkuk edecek faiz tutarları üzerinden % 0 (sıfır) oranında kaynak kullanımını destekleme fonu kesintisi yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

 

                                                                                                 Başkan a.

                                                                                              Gelir İdaresi Grup Başkanı