Özelge: Belediye encümeni kararı ile yapılan satışın cephe yönünden mağdur duruma düşen kooperatife yapılacak satış müzayede mahallinde yapılan bir satış sayılamayacağından, belediye encümeni kararı ile yapılan bu satışta katma değer vergisi uygulanmaması

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 09.12.1998
SAYI : B.07.0.GEL.0.52/5279-20-2/45984
KONU : Belediye encümeni kararı ile yapılan satışın
KDV'sine tabi olup olmayacağı hk.
DENİZLİ VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)

İLGİ : 21.07.1998 tarih ve 33/3886 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ..... Konut Yapı Kooperatifine verilen ..... tarih ve ..... sayılı özelgeniz ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir.

Bilindiği gibi, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d maddesi ile müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar katma değer vergisinin konusuna alınmıştır. Bu hüküm gereğince mülkiyeti kamu tüzel kişiliğine de ait olsa, menkul veya gayrimenkul malların müzayede suretiyle satışı katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

Ancak, başka katılımcılar olmaksızın kıymet takdir edilmek suretiyle yapılan satışlar müzayede yoluyla yapılan bir satış olarak nitelendirilemeyecektir. Buna göre, ilgide kayıtlı yanızıda bahsi geçen İmar Kanununun 18. maddesi uyarınca yapılan düzenleme sonucu cephe yönünden mağdur duruma düşen kooperatife yapılacak satış müzayede mahallinde yapılan bir satış sayılamayacağından, belediye encümeni kararı ile yapılan bu satışta katma değer vergisi uygulanmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin buna göre yeniden değerlendirilerek gereğinin yapılmasını rica ederim.

Bakan a.
Daire Başkanı