Özelge: Bedeli Yemek kartı veya yemek fişi kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

.4.35.18.02-1741-240

13/06/2011

Konu

:

Bedeli Yemek kartı veya yemek fişi kullanılarak yapılan ödemelerde belge düzeni

 

 

İlgide kayıtlı özel talep formunuzun incelenmesinden, Francishing usulüyle işletmiş olduğunuz ... şubenizde satışlarınızın belli bir bölümünün yemek kartları ve yemek fişleri kullanılmak suretiyle gerçekleştiği, 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen özel kartlar ve yemek çekleri kullanımına ilişkin belge düzeni uyarınca bu satışlar karşılığında belge düzenlenmemesi gerektiği ancak, Francishing olmanız, ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlendiği anda stoktan malın eksilmesi ve bir çok hesabınızın cihazın mali belleğindeki aylık hasılata göre yapılması nedenleriyle yemek kartları ve yemek fişleri ile satışın gerçekleşmesi halinde de ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlendiğinden bahisle mükerrer kurumlar vergisi ve katma değer vergisi ile karşı karşıya kaldığınız belirtilerek konuya ilişkin Başkanlık görüşünün istenildiği anlaşılmıştır.

382 Sıra No.lu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, özel kartlar veya yemek çekleri kullanılmak suretiyle lokanta veya restoranlarda verilen hizmetlere ilişkin belge düzeni konusunda gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre,

"1.1.Özel Kartaların Kullanımı

Özel kartların, anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen yemek hizmetine ilişkin bedellerin ödenmesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, Tebliğin 1.3. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

- Söz konusu kartlar, personeline yemek hizmeti temin etmek isteyen işletmeler tarafından bu kartları satışa sunan firmalardan satın alınarak personele verilecektir.

- Kartlar, bunları satışa sunan firmalarca anlaşmalı hizmet işletmelerine verilen satış noktası terminallerinden geçirilmek suretiyle, hizmet bedelinin ödenmesinde kullanılacaktır.

- Belirtilen satış noktası terminalleri, işlemin yapıldığı yer, tarih, saat, hizmet bedeli ile kalan tutarı gösterecek şekilde iki adet bilgi fişi verecek ve istenildiğinde günlük veya haftalık olarak tahsil edilen bedelleri gösterecektir.

1.2.Yemek Çeklerinin Kullanımı

Yemek çeklerinin, anlaşmalı hizmet işletmelerinde verilen yemek hizmetine ilişkin bedellerin ödenmesinde aşağıda belirtilen şekilde kullanılması kaydıyla, Tebliğin 1.3. bölümünde yer alan açıklamalar çerçevesinde belgelendirilmesi uygun görülmüştür.

- Yemek çekleri, işverenlerce istihdam edilen personelin yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır.

- Bu çekler dip koçanlı olarak ve dip koçanı ile çekin üzerine müteselsil sıra numarası yer verilmek suretiyle bastırılacaktır.

- Söz konusu çekler, gerek bunları kendi adına bastırarak satışa sunan hizmet işletmelerinde, gerekse bunları satışa sunan firmalarla anlaşmalı hizmet işletmelerinde münhasıran yemek bedellerinin ödenmesinde kullanılacaktır.

1.3.Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanına ilişkin Belge Düzeni

Özel kartları ve yemek çeklerini çıkaran firmalar tarafından, hizmet alımında kullanılacak bedellerin karta yüklendiği veya çeklerin satıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, bu kartları veya çekleri  personeline vermek üzere alan işletmeler adına fatura düzenlenecektir.

Yemek bedellerinin;

- Özel kartlar kullanılarak ödenmesi durumunda satış noktası terminalinden alınan iki adet bilgi fişinden birinin kart sahibine verilmesi, diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması,

- Yemek çekleri kullanılarak ödenmesi halinde yemek çekinin dip koçanının hizmet alan personelde, diğerinin ise hizmet işletmesinde kalması

şartlarıyla, hizmetten yararlanan personele ayrıca Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelerden herhangi birinin (ödeme kaydedici cihaz fişi, perakende satış fişi veya fatura) verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Anlaşmalı hizmet işletmelerinin, bedeli özel kartlar veya yemek çekleri kullanılarak ödenen hizmetler için, özel kartları veya yemek çeklerini satışa sunan firmalar adına hizmetin tamamlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde fatura düzenlemeleri gerekmektedir.

Ancak, ödemenin söz konusu özel kartlar veya yemek çekleri ile yapılması sırasında bu belgelerden birinin sehven düzenlenmesi halinde mükerrerliğin önlenmesi bakımından düzenlenen belgenin iptali gerekecektir. İptal işlemi, anlaşmalı hizmet işletmelerince söz konusu özel kartları veya yemek çeklerini satışa sunan firmalara düzenlenecek faturalarla, doğrudan özel kartları veya kendi bastırdığı yemek çeklerini satan hizmet işletmelerince ise bunların satışı sırasında düzenlenmiş olan faturalarla bağlantı kurulmak suretiyle gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan, söz konusu organizasyon dolayısıyla özel kartları ve yemek çeklerini çıkaran firmalar veya anlaşmalı hizmet işletmelerinin birbirlerinden komisyon vb. hizmet bedelleri almaları halinde ayrıca bu bedeller için fatura düzenleneceği tabiidir.

'' hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla, özel kartlar veya yemek çekleri kullanılmak suretiyle lokanta veya restaurantlarda verilen hizmete ilişkin anılan tebliğ ile getirilen düzenlemelere uyulması gerekmektedir.

Buna göre, şirketinizin ... şubesinde müşterilere sunulan yemek hizmetine ilişkin bedellerin özel kartlar veya yemek çeki kullanılması suretiyle ödenmesi esnasında müşterilere Vergi Usul Kanununda belirtilen belgelerden herhangi birinin (ödeme kaydedici cihaz fişi, perakende satış fişi veya fatura) verilmesine gerek bulunmamakta olup, sehven düzenlenmesi halinde ise mükerrerliğin önlenmesi için düzenlenen belge iptal edilecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.