Özelge: Bayilik Sözleşmesi Bulunan Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefin Basit Usule Geçmesi.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

60938891-120-7

21/04/2014

Konu

:

Bayilik Sözleşmesi Bulunan Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefin Basit Usule Geçmesi.

 

 

            İlgide kayıtlı özel talep formunda; ... Vergi Dairesinin "Şişelendirilmiş veya Damacanaya Konulmuş İçme Suyu Satışı" faaliyetinden dolayı gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olduğunuz ve ... Ltd.Şti.'nin yetkili bayisi olarak faaliyet gösterdiğiniz belirtilerek, basit usulde vergilendirmeye geçip geçemeyeceğiniz  hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde;

            "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

             ...

             Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

            Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Gerçek usulde vergilendirmeden basit usulde vergilendirmeye geçmeye ilişkin ayrıntılı açıklamalar 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 18/12/2013 tarihli ve 93 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

            Söz konusu tebliğ ve sirkülerde de açıklandığı üzere, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

            Diğer taraftan, aynı Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu  gösterilmiş olup, 4 numaralı bendinde, "Bu Kanunun 94 ‘üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar"ın, 8 numaralı bendinde ise "Tavassut işi yapanlar (dayıbasılar hariç)"ın basit usulden faydalanamayacakları hükme bağlanmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şişelendirilmiş veya damacanaya konulmuş içme suyunu kendi adınıza alış ve kendi adınıza satışını yapmanız kaydıyla bu faaliyetinizden dolayı basit usule geçiş ile ilgili tüm şartları da topluca taşımanız halinde, bu şartların sağlandığı yılı takip eden takvim yılından başlayarak basit usulde vergilendirmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Ancak, kendi adınıza alış ve kendi adınıza satış yapmaksızın sözleşme yaptığınız şirket adına belirli bir komisyon karşılığı su satışı yapmanız durumunda, Gelir Vergisi Kanununun 51 inci maddesinin 8 numaralı bendi uyarınca basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.