Özelge: Bayiler tarafından hazır kart satışlarının kredi kartı ile gerçekleştirilmesi durumunda alınan komisyon bedeli, özel matrah şekline ilişkin olarak değerlendirilemeyeciğinden, bayilerin bu bedele isabet eden kdvleri hesaplayıp beyan etmeleri gerek

 

T.C.

MALlYE BAKANLIGI

Gelirler Genel Müdürlugu

 

Sayı    :B.07.0.GEL.0.53/5324-233             

Konu :                                                                 

izmir valiligine

(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)

İlgi: 15.02.2005 tarih ve 152 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden ......... tarafından Balcova Vergi Dairesine verilen 07.01.2005 tarihli dilekçeye cevaben yazılan 11.02.2005 tarih ve 4939 sayılı özelgenizde belirtilen hususlara ilişkin olarak Bakanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

85 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliginin (C) bolumünde, GSM operator

şirketleri tarafından sunulan cep telefonu konuşma hizmetlerinden faydalanmak üzere çıkarılan ön ödemeli hazır kartlar da dahil olmak üzere bütün telefon kartı ve jeton satışlarının özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görüldüğünden perakendeci bayiler tarafından yapılan telefon kartı ve jeton satışlarına ait katma değer vergisinin bayi karına isabet eden katma değer vergisini de ihtiva edecek şekilde perakendeci bayilere telefon kartı ve jeton teslimi yapan kuruluşlar tarafından beyan edilmesi gerektiği ve belirtilen kapsamdaki telefon kartı ve jeton satışları için bayiler tarafından ayrıca vergi hesaplanmayacağı açıklanmıştır.

Öte yandan Katma Değer Vergisinin (24/b) maddesinde ise; komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi. resim, harç. Pay, fon karşılığı gibi unsurların katma değer vergisi matrahına dahil olan unsurlar olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, bayiler tarafından hazır kart satışlarının kredi kartı ile gerçekleştirilmesi durumunda alınan komisyon bedeli, özel matrah şekline ilişkin olarak yukarıda yapılan açıklamalar kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, bayilerin bu bedele isabet eden katma değer vergisini hesaplamaları ve beyan etmeleri gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve geregini rica ederim.