Özelge: Bayiler tarafından düzenlenen fiyat farkı faturaları nedeniyle ÖTV matrahının düzeltilip düzeltilemeyeceği hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-ÖTV-15-7

02/01/2012

Konu

:

Bayiler tarafından düzenlenen fiyat farkı faturaları nedeniyle ÖTV matrahının düzeltilip düzeltilemeyeceği.

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ile şirketiniz tarafından her türlü beyaz eşya imal veya ithal edilerek bayiler aracılığı ile tüketicilere satışının yapıldığı, yapılan bu satışlar nedeniyle yanlış fiyatla fatura düzenlenmesi durumunda fiyatı düzeltme amaçlı, satış fiyatlarının düşürüldüğü durumlarda bayi stoklarındaki ürünler için daha önce fatura edilen fiyatla son fiyat arasındaki fark kadar ve bayilere sevkiyatı yapılan ürünlerin nakliye esnasında hasarlanması durumunda ürün iadesinin önüne geçmek için servis raporu doğrultusunda hasar oranına göre bayilerinize fiyat farkları ödendiği belirtilerek, fatura karşılığı ödenen bu fiyat farklarının beyan edilen ÖTV matrahından indirilip indirilemeyeceği, fiyat farkının ÖTV beyan edilip ödendikten sonra ortaya çıkması durumunda ödenen ÖTV iade ve/veya mahsup edilip edilemeyeceği konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinegöre, Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamında yer alan malların ithalatı veya imal edenler tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuş olup, Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca söz konusu mallar için vergiyi doğuran olay, bu malların ÖTV mükelleflerince tesliminde gerçekleşmektedir. Aynı Kanunun 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre (IV) sayılı listedeki mallar için verginin matrahı; bunların teslimi ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç olmak üzere, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül etmektedir.

Öte yandan ÖTV Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında da, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi olan malların kayıt ve tescil edildikten sonra iade edilmesi hali hariç, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya diğer nedenlerle matrahta değişiklik vuku bulduğu ya da yersiz veya fazla vergi hesaplandığı hallerde vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin; iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması, yersiz veya fazla ödenen verginin alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi şartıyla, bunlarla ilgili borçlandıkları ya da ödedikleri vergiler için değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve meydana geldiği dönem içinde düzeltme yapabilecekleri, bu vergiden mahsup edebilecekleri veya iade talebinde bulunabilecekleri hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ile değiştirilen (15.1.2) bölümünde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallar dışında, malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi veya işlemden vazgeçilmesi durumunda, mallar alıcıya iade edilmişse, iade edilen malların ÖTV mükellefinin işletmesine girmesi, ÖTV tahsil edilmişse alıcıya iade edilmesi ve bu işlemlerin defter kayıtları ve belgelerde gösterilmesi şartıyla düzeltme işleminin; fazla veya yersiz tahsil edilen ÖTV'nin bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamede "İndirimler" bölümüne yazılması suretiyle yapılacağı, bu durumun ortaya çıktığı döneme ait beyannamede hesaplanan ÖTV'nin olmaması veya hesaplanan ÖTV'nin indirilecek ÖTV'den az olması halinde indirilemeyen ÖTV tutarının, vergi dairesine verilecek bir dilekçeyle bu dönemdeki veya gelecek dönemlerdeki vergi (ÖTV dahil) borçlarına mahsubunun veya nakden iadesinin talep edilebileceği, vergi dairesine verilecek dilekçe ile talep edilen mahsup ve iade işleminin, mahsubu veya iadesi talep edilen verginin beyan edilip ödendiğinin ilgili dönem ÖTV beyannamesi ve vergi dairesi kayıtlarından tespit edilmesi şartıyla yerine getirileceği açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre, özelge talep formunuzda belirtilen nedenler dolayısıyla önceki dönemlerde teslim edilen mallara ilişkin ÖTV matrahının değişmesi halinde, değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve bu değişikliğin meydana geldiği dönem içinde Kanunun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrası kapsamında düzeltme işlemi yapılması mümkün bulunmaktadır.          

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.