Özelge: Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.18.02-32229-7995-76

15/02/2011

Konu

:

Bayii tarafından yapılan satışlar için mülkiyeti ana firmaya ait POS cihazının kullanılıp kullanılmayacağı hk.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuz, firmanızca bayilerinize yapılan mal teslimlerine ilişkin tahsilatların bayi sayınızın fazlalılığı nedeniyle zamanında gerçekleştirilemediği, bu nedenle bayilerinizin firmanıza olan borçlarını kapatmak amacı ile kendi işyerlerine firmanıza ait POS cihazlarını bağlatmak istedikleri, bu vesile ile kendi müşterilerine yapmış oldukları mal teslimi ve hizmet ifaları karşılığında ödenecek bedellerin firmanıza ait POS cihazları vasıtasıyla tahsil edileceği belirtilerek, POS cihazlarınızın bayileriniz tarafından kullanılıp kullanılamayacağı, POS cihazı kullanımından dolayı banka tarafından alınan banka kredi kartı komisyonu ve giderlerinin bir dekont ile bayi hesabına borç kaydedilmesinin Vergi Usul Kanunu açısından mümkün olup olmadığı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

            213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229'uncu maddesinde; " Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır." hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 231'inci maddesinin beş numaralı bendinde ise; " Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır." denilmekte olup, 232'nci maddesinde; birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları; 233 üncü maddesinde de; "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları veya giriş ve yolcu taşıma biletlerinden biri ile tevsik olunacağı,..." hüküm altına alınmıştır.

            Firmanıza ait olan POS cihazlarının bayi adreslerinde bulundurularak bu cihazlarla tahsilat yapılıp yapılamayacağı hususu Bakanlığımız görev alanına girmediğinden buna ilişkin sorunuz cevaplandırılamamaktadır. Ancak, böyle bir uygulama yapılması durumunda, POS cihazının kullanılması karşılığında ilgili banka tarafından komisyon talep edilmesi ve firmanızca söz konusu komisyonun bayilere yansıtılmasının istenilmesi halinde, bayilerden firmanızca tahsil edilen komisyon tutarları için fatura düzenlemeniz icap etmektedir. Ayrıca, ilgili banka tarafından POS cihazlarının kullanılması dolayısıyla firmanızdan talep ve tahsil edilen komisyonun, banka tarafından düzenlenecek olan banka dekontu ile kayıtlarınıza intikal ettirilebileceği tabiîdir.

            Bayileriniz aracılığı ile yapılan ürün satışlarına ait bedellerin şirketinize ait olan ve bayilerinizin işyerinde bulunan POS cihazlarıyla tahsil edilmesinde, bir yandan bayi satmış olduğu malların bedelini müşterisinden tahsil etmekte, diğer yandan şirketiniz bayinizden olan alacağını tahsil etmektedir. Buna göre bayinin yapmış olduğu satışa ait bedeli gelir hesaplarına intikal ettirmesi ve müşterisi adına fatura düzenlemesi gerekmektedir. Şirketinizce de alacağın tahsiline yönelik muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği tabiîdir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.