Özelge: Basit usulde mükellefiyetten gerçek usule geçtikten sonra tekrar basit usule dönüş hk.

 

T.C.

KASTAMONU VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

57062627-GVK.46-25

04/09/2014

Konu

:

Basit usulde mükellefiyetten gerçek usule geçtikten sonra tekrar basit usule dönüş hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, oto tamirciliği faaliyetinden dolayı 20.05.2003 tarihinden itibaren Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğünün basit usulde  mükellefi olduğunuzu,  2011 yılı içinde çeşitli tarihlerde 6 adet araç alıp satmanız nedeniyle anılan vergi dairesince 03.03.2011 tarihinden itibaren gerçek usulde mükellefiyet tesisinizin  yapıldığını, 20.11.2011 tarihinden sonra oto alım satımı ve komisyonculuk faaliyetini yapmadığınızı, kendi işyerinizde sadece oto tamiri işi yaptığınızı belirterek, oto alım satımı ve komisyonculuk faaliyetinin terk edilmesi nedeniyle basit usulde vergilendirilmeye devam edip edemeyeceğiniz hususunda  görüş talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği hükme bağlanmıştır.

            Aynı Kanunun 46 ncı maddesinde; "47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunur.

            ...

            (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle değişen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Basit usule tabi olmanın şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Basit usulün şartlarını haiz olanlardan, bu usulden yararlanmak istemediklerini yazı ile bildirenler dilekçelerinde belirttikleri tarihten veya izleyen takvim yılı başından, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerden, 47 nci maddede yazılı şartları taşıyanlardan arka arkaya iki hesap döneminin iş hacmi 48 inci maddede yazılı hadlerden düşük olanlar, yazılı talepleri üzerine bu şartın gerçekleşmesini takip eden takvim yılından başlayarak basit usule geçebilirler. İşin eş ve çocuklara devri halinde iş hacminin hesabında devirden önceki süreler de dikkate alınır. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

            (6322 sayılı Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen fıkra; Yürürlük 15.06.2012) Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

            ..." hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 51 inci maddesinde ise basit usulde vergilendirmeden faydalanamayacak olanlar bentler halinde sayılmış olup, maddenin (8) numaralı bendinde, tavassut işi yapanların (dayı başları hariç) basit usulde mükellef olamayacağı belirtilmiştir.

            Buna göre, oto tamirciliği faaliyetinden dolayı basit usulde mükellef bulunmakta iken  yapılan yoklama sonucunda, 03.03.2011-10.11.2011 tarihleri arasında oto komisyonculuğu faaliyetinde bulunduğunuz tespit edildiğinden 03.03.2011 tarihinden itibaren 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 51 inci maddesinin (8) numaralı bendi gereğince anılan vergi dairesince mükellefiyetinizin gerçek usulde tesis edilmesinde mevzuata aykırı bir durum bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, 6322 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 81 inci madde hükmüne göre, gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların tespitine ve iki yıllık sürenin hesabına 01.01.2012 tarihinden itibaren başlanacağı açıklaması yapılmıştır.

            Konu ile ilgili açıklamalar, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 18.12.2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır.

            Buna göre, oto alım satımı ve komisyonculuk faaliyetinizi 01.01.2012 tarihinden önce (10.11.2011 tarihinde)  terk etmiş olmanız ve gerçek usulden basit usule geçmeye ilişkin şartların topluca gerçekleştirmeniz  halinde 01.01.2012 tarihinden iki yıl sonra diğer bir ifadeyle 01.01.2014 tarihinden itibaren basit usulden yararlanmanız mümkün bulunmakla birlikte (2014) Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamına kadar bağlı bulunduğunuz vergi dairesine yazılı olarak başvurmadığınız anlaşılmış olduğundan 01.01.2014 tarihi itibariyle basit usule dönmeniz mümkün bulunmamaktadır.  

            Ancak, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 inci maddelerinde yazılı şartları taşıyor olmanız ve 2015 yılının Ocak ayının başından otuzbirinci günü akşamı mesai bitimine kadar vergi dairenize müracaat etmeniz halinde ise 2015 yılından itibaren basit usulde vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.