Özelge: Basın İlan Kurumuna ödenen ilan giderinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği ile KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

45404237-130[I.12.162.]-121

11/04/2013

Konu

:

Basın İlan Kurumuna ödenen ilan giderinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği ile KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Bölge Müdürlüğünüzce Basın İlan Kurumuna ödemiş olduğunuz ilan giderlerinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceği, her türlü ilan giderleri (İhale İlanı, İşletici Seçim İlanı, Bina kiralama İlanı vb) için düzenlenen ve tevkifat sınırını aşan faturalarda KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanması halinde tevkifat oranı hususlarında bilgi istenilmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak 01.05.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin;

- (3.1.2/b) bölümünde, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşların kısmi tevkifat yapmakla yükümlü oldukları,

- (3.1.4.) bölümünde, belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacağı,   

- (3.2.13.) bölümünde, KDV mükellefleri tarafından 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlara ifa edilen ve tebliğde belirtilmeyen bütün hizmet ifalarında söz konusu idare, kurum ve kuruluşlar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

belirtilmiştir.        

Bölge Müdürlüğünüz 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer almakta, ilan hizmeti satın aldığınız Basın İlan Kurumu da 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.2/b) bölümü kapsamında yer almaktadır.

Bu durumda, Tebliğin (3.1.4) bölümü uyarınca Basın İlan Kurumundan temin ettiğiniz ilan hizmeti nedeniyle düzenlenen faturada hesaplanan KDV, Bölge Müdürlüğünüz tarafından tevkifata tabi tutulmayacaktır.

DAMGA VERGİSİ YÖNÜNDEN:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisi mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu ve resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisinin kişiler tarafından  ödeneceği; 8 inci maddesinde, bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu, bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmelerin resmi daire sayılmayacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV Makbuzlar ve diğer kâğıtlar" başlıklı bölümünün 1/a fıkrasında, resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtların nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetveldeki "Özel Bütçeli Diğer İdareler" arasında yer alan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı ve Damga Vergisi Kanununun 8 inci maddesine göre resmi daire statüsünde bulunan bölge müdürlüğünüzün Basın İlan Kurumuna yapacağı ilan gideri ödemeleri nedeniyle düzenlediği kağıtların, düzenlendikleri tarihte geçerli nispet üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun IV/1-a fıkrası uyarınca damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.