Özelge: Bankaların, yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırdığı kredilerin BSMV'den isitisnası söz konusu değildir.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü


TARİH : 29.01.2001
SAYI : B.07.0.GEL.0.56/ 5601-821/5520
KONU : Yatırım teşvik belgesine istinaden kullanılan
kredilerin BSMV'ye tabi tutulup tutulmayacağı hk.


SAKARYA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık : Gelir Müdürlüğü)


İLGİ : 05.01.2001 tarih ve 2000-41/83 sayılı yazınız.

İlgi yazınız eki ..... Bankası ..... Şubesine hitaben verilen 12.12.2000 tarih ve ..... sayılı özelgede ..... Ltd. Şti.'nin yatırım teşvik belgesine istinaden kullandığı kredi ile ilgili olarak 6802 sayılı Kanun'un istisnaları belirleyen 29. maddesinde sözkonusu kredilerin istisna edildiğine dair bir hüküm bulunmaması nedeniyle banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulmasının gerektiği belirtilerek talep reddedilmiştir.

Konuyla ilgili olarak verilen özelge sonuç itibariyle uygun bulunmuştur.

Bilindiği gibi Yatırımlar, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayımlanan Teşvik Tebliğleri ile düzenlenmektedir.

Ancak, Bakanlar Kurulunun 26.12.1994 tarih ve 94/6411 sayılı Kararı ve bu karara istinaden düzenlenen 04.04.1995 tarih ve 22248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/2 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları ile ilgili Tebliğde banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnasına ait herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

Bu durumda, ..... Ltd. Şti. adına düzenlenen yatırım teşvik belgesine istinaden kullandırılacak krediler nedeniyle bankanın lehine aldığı paralara banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini ve bundan böyle benzeri konulara ilişkin olarak verilecek özelgelerde yukarıda yapılan açıklamalara yer verilmesi hususunda gereğini rica ederim.