Özelge: Bankaların verdiği çeşitli hizmetler ve satışlar karşılığı ilgililerden yapılan tahsilatlarda maliyetin tam belli olmaması hallerinde B.S.M.V.'nin tahsil edilen paranın tamamı üzerinden hesaplanmasının gerektiği hakkında.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

TARİH : 28.05.1997
SAYI : B.07.0.GEL.0.56/5601-835/22151
KONU : Bankaların verdiği çeşitli hizmetler ve
satışlar karşılığı ilgililerden yapılan tahsilatlarda
maliyetin tam belli olmaması hallerinde B.S.M.V.'nin
tahsil edilen paranın tamamı üzerinden hesaplanma-
sının gerektiği hk.

ANKARA VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü)


İLGİ: 28.3.1997 tarih ve 21031-003/-6345 sayılı yazınız.

Defterdarlığınız tarafından ..... A.Ş.'nin müracaatına cevaben yazılan 27.3.1997 tarih ve 31358 sayılı özelgenizde, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 28. ve 31. maddeleri hükümlerine yer verilerek, bu hükümler uyarınca adı geçen bankanın çeşitli hizmet ve satışlar karşılığı olarak ilgililerinden tahsil ettiği paranın tamamının lehe kalan para olarak kabul edilmesi ve bu bedelin tamamı üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi ödemesi gerektiği açıklamasına yer verildiği görülmektedir.

Bu hükümler uyarınca; Banka ve sigorta muameleleri, vergisinde vergiyi doğuran olayın meydana gelebilmesi için bir muamele yapılması,bu muamele sonucu lehe para kalması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Diğer bir deyişle, bir muamele yapıldığı halde lehe bir para kalmazsa vergi doğmamaktadır.

Bu nedenle, adı geçen bankanın müracaatında belirttiği hizmet ve satışlar karşılığı olarak ilgililerinden yaptığı tahsilatlar nedeniyle maliyetin tam olarak tespit edilebilmesi durumunda, tahsilat tutarından maliyet bedelinin düşülmesinden sonra kalan fark banka lehine alınmış olacağından, bu paranın banka ve sigorta muameleleri vergisine tabi tutulması gerekir. Ancak maliyetin tam olarak tespit edilememesi durumunda ise tahsil edilen paranın tamamı üzerinden banka ve sigorta muameleleri vergisi ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve özelgenizin son paragrafının buna göre yeniden düzenlenmesini rica ederim.


Bakan a.