Özelge: Banka temsilcileri adına tahakkuk ettirildiği halde kendilerine ödenmeyip bankaya gelir kaydedilen tutarlarda belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

27575268-105[238-2013-13]-563

03/06/2014

Konu

:

Banka temsilcileri adına tahakkuk ettirildiği halde kendilerine ödenmeyip bankaya gelir kaydedilen tutarlarda belge düzeni hk.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Bankanız iştiraklerinin yönetim ve denetim kurulunda görev yapan banka temsilcilerinden bazılarının birden fazla iştirakte görev yaptıkları, Bankanız Yönetim Kurulunun "Birden fazla ortaklıkta görev yapan temsilciler, sadece görev yaptıkları bir ortaklıktan ücret alabilir, diğer görevlerinden dolayı hak etmiş oldukları ücret Bankaya irat kaydedilir." kararı aldığı, bu karar uyarınca iştiraklerin yönetim ve denetim kurulunda görev yapan temsilci adına, ilgili iştirak muhasebesinde ücret bordrosu düzenlendiği ve yapılan gelir vergisi, damga vergisi kesintilerinin dönem muhtasar beyannamesi ile beyan edildiği, Bankanız temsilcileri adına tahakkuk ettirildiği halde, yönetim kurulu kararı gereği görevli temsilcilere ödenmeyip Bankanıza gelir kaydedilen tutarlar üzerinden, Bankanızda ayrıca BSMV ve nihai olarak da Kurumlar Vergisi hesaplanmakta olduğu belirtilerek,

            -Söz konusu iştiraklerin, ödeme yapılmayan temsilci adına ücret bordrosu düzenlenmesi ve bordronun esas alınarak Bankanıza ödeme yapılması, Bankanızın da bu belge ile gelir kaydı oluşturmasının Vergi Usul Kanununun belge ve kayıt düzenine uygun olup olmadığı,

            -İştiraklerde görev alan temsilcilerin nam ve hesabına intikal etmeyen ve Bankanıza irat kaydedilen söz konusu tutarların, temsilciler tarafından yıllık gelir vergisi beyannamelerine dahil edilip edilmeyeceği,        

            hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir." hükmü yer almakta olup, söz konusu kayıtların aynı Kanunun 229 ve müteakip maddelerinde yer alan belgelerden herhangi biri ile tevsikinin zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, 07/09/1995 tarih ve 397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 243 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "Bankalar Tarafından Düzenlenecek Belgeler" başlıklı (A) bölümünde; "Bankalar, yaptıkları hizmet ve satış işlemlerine ilişkin kayıtlarının dayanağı olan fatura yerine, aşağıda açıklanan şartlara uygun olarak belge düzenlemek zorundadırlar.

            - Bankalar, döviz alım satım işlemleri ile menkul kıymetler borsasında aracı kurum sıfatıyla müşterileri adına yaptıkları menkul kıymet alım satımları hariç olmak üzere, yaptıkları bütün hizmetler veya satışlar dolayısıyla lehlerine tahakkuk edecek tutarları aşağıdaki şartlara uygun olarak düzenleyecekleri dekontlarla belgeleyeceklerdir.

            .....

            b) Fatura yerine geçmek üzere düzenlenen dekontları, fatura düzenlenmesini gerektirmeyen diğer işlemler (örneğin, bankanın merkez veya şubeleri arasında cereyan eden iç işlemler veya banka lehine bir bedelin tahakkukunu gerektirmeyen muameleler) için düzenlenen dekontlardan ayırmak üzere ayrı sıra numaraları kullanılacaktır...." açıklamalarına yer verilmiş olup, 246 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ise bankaların lehlerine doğacak meblağlar için düzenleyecekleri belgelerin numaralandırılması ve söz konusu belgelerin iptali veya hatalı tanzim edilmesi durumunda yapılması gereken işlemlere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Özelge talep formunuz ekinde yer alan 08.05.2012 tarih ve 960 sayılı Halk Bankası Yönetim Kurulu Kararında; birden fazla ortaklıkta görev yapan temsilcilerin sadece görev yaptıkları bir ortaklıktan ücret alabileceği, diğer görevlerinden dolayı hak etmiş oldukları ücretin Bankaya irat kaydedileceği hususunun karara bağlandığı anlaşılmıştır.

            Bu çerçevede,  iştiraklerin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan kişilerin birden sonraki iştirakten elde ettikleri ve bankanıza irat kaydedilmesi gereken söz konusu tutarların kurum kazancı kapsamında değerlendirilerek,  243 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 246 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen esaslar doğrultusunda dekont ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

            Diğer taraftan, iştiraklerde görevli temsilcilerin nam ve hesabına intikal etmeyen ve Bankanıza irat kaydedilen tutarların, söz konusu kişilerin yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilip edilmeyeceği ile iştiraklerin, ilgilisine ödenmemesine rağmen bunlar adına ücret bordrosu düzenlenmesinin mümkün olup olmayacağı hususları, ilgililer tarafından özelge talebinde bulunulması halinde değerlendirilecektir.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.