Özelge: Banka kredisi karşılığı külçe altın alımında geri ödemenin altınla yapılması, banka aracılığıyla altın alım-satımı, müşterilerin banka hesabına altın göndermesi ile sigorta hizmeti alımı ve Ba-Bs hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

 

Sayı

:

11395140-220.99[2012/VUK-1-.....]-256

21/02/2013

Konu

:

Banka kredisi karşılığı külçe altın alımında geri ödemenin altınla yapılması, banka aracılığıyla altın alım-satımı, müşterilerin banka hesabına altın göndermesi ile sigorta hizmeti alımı ve Ba-Bs.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda kurumunuzun faaliyet konusunun altın ve gümüşten imal edilen ziynet eşyasının toptan ve perakende ticareti olduğu, banka aracılığıyla kredi karşılığı külçe altın alımı yaptığınızı, bu külçe altın alımı için kullanılan krediyi alımın yapıldığı ilgili bankaya yine altın olarak ödediğinizi, banka aracılığıyla Türk Lirası karşılığı altın alışı yaptığınızı, aynı gün ve sonrasında bu altınların satışının gerçekleştirilerek Türk Lirasına çevirdiğinizi, kurumunuz müşterilerinin kurumunuz banka hesaplarına altın gönderdiğini veya kurumunuzun diğer gerçek ve tüzel kişi kurumlara banka hesaplarınızdan altın gönderdiğini belirterek yapılan işlemlerin belirli hadlerin aşması halinde gönderilen ve alınan tutarın Ba-Bs bildirim formuna dahil edilmesi, sigorta şirketlerinden acenteler aracılığıyla almış olduğunuz sigorta hizmetlerinde (kasko, trafik sigortası v.b) mevcut poliçe tutarlarının belirli hadleri aşması nedeniyle banka sigorta muamele vergisi hariç tutarların Ba bildirim formuna dahil edilmesinin gerekip gerekmediği ile dahil edilmesi durumunda bildirim formunda mükellef kısmına ilgili sigorta şirketi veya sigorta acente bilgilerinin girilmesi gerektiği hususlarında Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz.

             213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.

             Kanun'un mükerrer 257'nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak, 350 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiş, 362 ve 381 sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle de bu yükümlülüğe ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

            396 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerinde yerine getirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri yeniden belirlenmiştir.

            Tebliğin "1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar Ve Hadler" kısmının 1.2.1. alt bölümüne göre bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir.

            Aynı Tebliğ'in 1.2.2. bölümüne  göre ise mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir.

            Yukarıda yer alan açıklamalara göre, sigorta şirketlerinden acenteler aracılığıyla almış olduğunuz sigorta hizmetlerinde (kasko, trafik sigortası v.b) mevcut poliçe tutarlarının tebliğ ile belirlenen hadleri aşması halinde söz konusu sigorta şirketine ait unvan ve vergi kimlik numarası yazılarak poliçede yer alan net prim bedelinin Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, bahsi geçen Tebliğ'in 1.2.6. bölümünde "Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır .Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır" açıklamasına yer verilmiştir.

            Buna göre, kurumunuz yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye ise kıymetli maden alış-satış bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduğundan Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmesine gerek bulunmamaktadır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.