Özelge: Banka kredi kartları harcamaları sonucu kazanılan puan bedellerinin anlaşmalı şirketçe gram altın olarak verilmesinde belge düzeni hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.01.0-VUK-229-55

20/02/2012

Konu

:

Belge Düzeni

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, Başkanlığımız ... vergi kimlik numarasında kayıtlı şirketiniz ile  ...  A.Ş. arasında yapılan ön protokolle yeni bir ... yöntemi düzenleneceği bankanın,  banka kredi kartı müşterilerine biriken ... bedeli  karşılığında altın verilmesini taahhüt ettiği, bankanın kredi kartı kullanıcılarına yaptıkları alış veriş karşılığında kazanmış oldukları ... bedellerini altına çevirerek müşteri hesabına aktaracağı aynı zamanda müşterilere dağıtılacak ... bedelinin aynı gün şirketiniz hesabına aktarılacağını, müşterinin ... hesabındaki altın 1 grama ulaştığında şirketinizce kart hamiline altının teslim edileceği belirtilerek, bankanın çok sayıda kart müşterisi bulunması nedeniyle şirketinizce kart hamillerine yapılacak altın teslimleri için muhtelif müşteriler adı altında tek bir fatura düzenlenmesi ve ... kazanan müşteri listesinin bu fatura ekine eklenmesi suretiyle belge düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

         213 sayılı Vergi Usul Kanunun 229 uncu maddesinde, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır."  hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun 232 nci maddesinde,"Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler:

            1-Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara;

            2-Serbest meslek erbabına;

            3-Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara;

            4-Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere;

            5-Vergiden muaf esnafa.

            sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler.

            Yukarıdakilerin dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 700 TL' yi geçmesi veya 700 TL' den az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir." hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanunun 233 üncü maddesinde; Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutma mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedellerinin perakende satış fişleri, makineli kasaların kayıt ruloları ve giriş ve yolcu taşıma biletlerinden herhangi biri ile tesvik olunacağı hüküm altına alınmıştır.

            Öte yandan, Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin 1 numaralı bendinde; "Maliye Bakanlığı, mükellef vemeslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını ve düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil ve ihtiva etmesi zorunlu bilgileri belirlemeye, bunlarda değişiklik yapmaya;...........yetkilidir." hükmü yer almaktadır. Maliye Bakanlığı satışların "muhtelif müşteriler" ibareli fatura ile belgelendirilmesine ilişkin açıklamaları 382 ve 385 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde yapmış olup, söz konusu açıklamalarda tereddüt ettiğiniz konuda bir açıklama yer almamaktadır.

            Buna göre, dilekçenizde belirtilen hususlara ilişkin yapılmış herhangi bir düzenleme bulunmadığından fatura istemek ve almak mecburiyeti dışında kalan banka müşterilerinin ... bedellerine karşılık olarak şirketinizce 1 gr.'a ulaşıp mükellefe teslim edilecek olan altınlar için her bir müşteriye ayrı ayrı perakende satış vesikası/mükellefin istemesi halinde fatura düzenlemek suretiyle belgelendirmeniz gerekmekte olup, "muhtelif müşteriler" ibareli fatura düzenlemeniz mümkün bulunmamaktadır.

             Öte yandan, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura istemek ve almak mecburiyetinde olanlara yapılacak teslimlerde ise fatura düzenleneceği tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.