Özelge: Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Kurumlar Vergisi Muafiyeti Hk.

 

T.C.

KARS VALİLİĞİ

Defterdarlık Kars Defterdarlığı Gelir Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.36.10.00-KURUMLAR VERGİSİ MUA-2

23/06/2011

Konu

:

Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında Kurumlar Vergisi Muafiyeti

 

 

İktisadi işletmeniz ile Baku-Tiflis-Ceyhan ...-Türkiye Şubesi (.....-Türkiye Şubesi) arasında ..... USD bedelli "Karasal Yaban Hayatı Rehabilitasyon Projesi" sözleşmesi düzenlendiği ve bu sözleşme çerçevesinde kurumlar vergisi ve damga vergisi muafiyetine ilişkin olarak Başkanlığımız  görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler vergi mükellefiyeti kapsamına alınmış aynı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safı kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı; ikinci fıkrasında, safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Öte yandan, 4585 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşma"nın 2 numaralı eki olan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve MEP İştirakçileri Arasında Ev Sahibi Hükümet Anlaşması"nda vergilemeye ilişkin düzenlemeler "Vergiler" başlıklı 9 uncu maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu Anlaşmanın "Belirli Tanımlar" başlıklı 1 numaralı ekinde MEP Faaliyetleri, MEP İştirakçisi ve İlk Kademe Alt Müteahhit tanımlamalarına yer verilmiştir.

İlk Kademe Alt-Müteahhit: Tüm MEP iştirakçileri veya herhangi bir MEP İştirakçisi, bir İnşaat Müteahhidi, bir İşletme Şirketi veya Bire Bir Müteahhitle bir sözleşme veya anlaşma çerçevesinde MEP Faaliyetlerine ilişkin mallar, işler, hizmetler veya teknoloji tedarik eden (Bire Bir Müteahhit dışında) herhangi bir Müteahhit demektir.

İkinci Kademe Alt Müteahhit: Tüm MEP iştirakçileri veya herhangi bir MEP İştirakçisi, bir İnşaat Müteahhidi, bir İşletme Şirketi veya Bire Bir Müteahhitle bir sözleşme veya anlaşma çerçevesinde MEP Faaliyetlerine ilişkin mallar, işler, hizmetler veya teknoloji tedarik eden (Bire Bir Müteahhit dışında) herhangi bir Müteahhitle bir sözleşme çerçevesinde MEP Faaliyetleri kapsamında iş yapan herhangi bir müteahhit demektir.

MEP Faaliyetleri: MEP Sistemi ile ilgili değerlendirme, geliştirme, tasarım, edinme, inşaat, tesis, finansman, sigortalama, mülkiyet, (MEP iştirakçileri ve taşıtıcılar tarafından Tesisler yoluyla taşınan petrol dahil) işletim, onarım, değiştirme, bakım, kapasite artırımı, büyütme (tali tesisler dahil) ve koruma ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olup, ülke içinde (Proje Faaliyetleri olarak) veya ülke dışında gerçekleştirilen faaliyetlerin tümü demektir.

İlk Kademe Müteahhitlerin Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının 9.3.(iii) maddesinde yer alan vergi istisnalarından yararlanabilmesi için, MEP Faaliyetlerine ilişkin olarak işler veya hizmetlerin (işler veya hizmetlerle birlikte sunulan mallar ve teknoloji dahil) Esas Alt Müteahhit sıfatıyla sağlanması gerekmektedir. Ayrıca, sağlanacak iş veya hizmetin belirli bir parasal büyüklüğü aşması şartı da aranmakta olup, bu parasal tutara ilişkin olarak ise, iş ve hizmetlerin niteliğine ve kime taahhüt edildiğine göre iki ayrı belirleme söz konusudur.

Doğrudan veya dolaylı olarak İnşaat Müteahhidine taahhütte bulunan bir İlk Kademe veya İkinci Kademe Alt Müteahhit söz konusu ise yapılan ödeme tutarının iki yüz elli bin Amerikan Dolarına (250.000 USD) eşit ya da daha yüksek olması gerekmektedir.

İlk Kademe veya İkinci Kademe Alt Müteahhitlerce, İnşaat Müteahhidine değil de doğrudan veya dolaylı olarak İstisnai İşletme Şirketi veya MEP İştirakçilerinin herhangi birisine taahhütte bulunulması durumunda ise;

- ‘İnşaat faaliyetleri' olarak tanımlanan, tesislerin tasarım, inşaat, tesis, genişletme, büyütme, bağlantı, tadilat, tahliye veya terk edilmesine ilişkin faaliyetlerle ilgili olarak yapılan ödeme tutarının iki yüz elli bin Amerikan Dolarına (250.000 USD) (veya sözleşme veya anlaşmanın yapıldığı sırada geçerli piyasa döviz kurları üzerinden diğer dövizlerde buna eşit bedel) eşit veya daha yüksek,

- Yukarıda tanımlanan inşaat faaliyetleri dışındaki faaliyetlere ilişkin olarak yapılan ödeme tutarının ise yüz bin Amerikan Dolarına (100.000 USD) (veya sözleşme veya anlaşmanın yapıldığı sırada geçerli piyasa döviz kurları üzerinden diğer dövizlerde buna eşit bedel) eşit veya daha yüksek,

olması gerekmektedir.

Buna göre, kurumlar vergisi mükellefi olan iktisadi işletmenizin  elde etmiş olduğu kazanç ve iratların ilgili yıl kurum kazancına dahil edilerek beyan edilmesi gerektiği tabiidir. Ancak, Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının 9.3.(iii) maddesinde belirtilen ve yukarıda özetlenen koşulların varlığı halinde, üzerine vergi konulamayacağı veya kendilerine yapılan ödemelerden vergi kesilemeyeceği belirtilen İlk Kademe Alt Müteahhitlerin, bu noktada, ... İştirakçisi sıfatını haiz ....-Türkiye Şubesi ile sözleşme imzalayarak İlk Kademe Alt Müteahhit olan .....iktisadi işletmesi'nin, bu Anlaşmanın 9.3(iii) maddesindeki faaliyetlerin tanımında belirtilen parasal limit şartını sağlaması halinde, "Karasal Yaban Hayatı Rehabilitasyon Projesi" sözleşmesi çerçevesinde kurumlar vergisi ve damga vergisi muafiyetlerinden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.