Özelge: Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmaya istinaden her türlü vergiden muaf olan firma adına düzenlenen sigorta poliçelerinde BSMV uygulanıp uygulanmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.99.16.02-6802/28-163

20/07/2012

Konu

:

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmaya istinaden her türlü vergiden muaf olan firma adına düzenlenen sigorta poliçelerinde BSMV uygulanıp uygulanmayacağı.

 

 

            İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketiniz tarafından Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattının Türkiye kesiminin işletmeciliğini yürütmek üzere, Atanmış işletmeci olarak tayin edildiği için İstisnai İşletme Şirketi Statüsüne sahip ve dolayısıyla Anlaşma çerçevesinde İşletme Şirketi olan ... adına düzenlenecek sigorta poliçelerine banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 28 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Banka ve sigorta şirketlerinin 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir." hükmü, mükellefi belirleyen 30 uncu maddesinde ise, BSMV yi banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinin ödeyeceği hükmü yer almaktadır.

            Öte yandan, 4585 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Petrolün Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan ve Türkiye Cumhuriyeti Ülkeleri Üzerinden, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ana İhraç Boru Hattı Yoluyla Taşınmasına İlişkin Anlaşmanın (Hükümetlerarası Anlaşma) 2 numaralı eki olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ana İhraç Boru Hattı (MEP) İştirakçileri Arasında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasında vergilemeye ilişkin düzenlemeler "Vergiler" başlıklı 9 uncu maddesinde yer almaktadır.

            Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının "Belirli Tanımlar" başlıklı 1 numaralı ekinde aşağıdaki tanımlamalara yer verilmiştir:

            İşletme Şirketi: MEP İştirakçileri veya bunların Bağlı Kuruluşları için ya da bunlar adına, MEP İştirakçileri veya bunların Bağlı Kuruluşları tarafından tayin edilen ya da seçilen ve MEP Sisteminin tümü veya belirli bir kısmı için işletmeci olarak hizmet görmek üzere, sürdürülen MEP Faaliyetlerinin tümünün veya belli bir bölümünün uygulanması, yönetilmesi, eşgüdümü ve yürütülmesini sağlayan bir veya daha fazla Kişi, bu Kişilerin halefleri veya izin verilen hak sahipleri demektir.

            İstisnai İşletme Şirketi: (i) Herhangi bir Genel İşletme Şirketi (ii) Eğer bir Devlet Makamı bir İşletme Şirketi ise veya olursa, Tesislerle ilgili tek bir İşletme Şirketi anlamındadır.

            Genel İşletme Şirketi: MEP İştirakçileri veya bunların Bağlı Kuruluşları için, MEP Sisteminin tamamının bir temsilci ya da bağımsız müteahhidi şeklinde işletmecisi olarak görev yapması için, MEP İştirakçileri veya bunların Bağlı Kuruluşları tarafından tayin edilen veya seçilen bir Kuruluş demektir.

            Vergiler: (Finansal müeyyideler ve idari cezalar da dahil olmak üzere) ilgili faiz, ceza ve para cezalarıyla birlikte, Devlet Makamları tarafından konan ya da onlara ödenmesi gereken, mevcut ve gelecekteki vergiler, harçlar, resimler, gümrük vergileri, gümrük resimleri, katkılar, ücretler, vergi meblağları ve diğer benzer yükümlülükler ve "Vergi" yukarıdakilerden herhangi birini ifade eder.

            Adı geçen Anlaşmanın "Yetki" başlıklı 2.4 maddesi çerçevesinde, 233 sayılı KHK nın 58/3 maddesi uyarınca 96/8293 sayılı Kararname ile ... Atanmış İşletmeci olarak görevlendirilmiştir. Bu kapsamda, ... ile Proje işvereni durumundaki MEP İştirakçileri arasında, Boru Hattının Türkiye kesiminin bakım ve işletmeciliği konusunda İşletme Anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu Anlaşmanın "Belirli Tanımlar" başlıklı 1 numaralı ekinde yer alan "İstisnai İşletme Şirketi" tanımının incelenmesinden, ... in İstisnai İşletme Şirketi ve aynı zamanda İşletme Şirketi statüsünde olduğu anlaşılmaktadır.

            Diğer taraftan, Anlaşmanın "İşletme Şirketleri" başlıklı 9.7 nci maddesinde; 9 uncu maddede özellikle başka türlü belirtilmediği sürece; hiçbir İstisnai İşletme Şirketinin, MEP Faaliyetlerine ilişkin olarak vergilere tabi olmayacağı ve 9 uncu maddenin amaçları açısından, İstisnai İşletme Şirketi; MEP Faaliyetleriyle bağlantılı olarak MEP İştirakçilerine veya Genel İşletme Şirketine işler veya hizmetler için sağlanan mallar veya teknoloji dâhil işler veya hizmetler sağlaması açısından bir Müteahhit değil de, bir İşletme Şirketi olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, ... MEP Faaliyetlerine ilişkin olarak "Vergiler" tanımına giren hiçbir vergiye tabi olmayacaktır.

            Buna göre, adı geçen Anlaşmanın "İşletme Şirketleri" başlıklı 9.7 nci maddesinde yer alan istisna hükmü, istisnai işletme şirketlerinin kendilerinin yaptıkları işlemler dolayısıyla mükellef olmaları durumunda geçerli olup, söz konusu işlemlerde BSMV mükellefi sigorta şirketleridir. Bu nedenle, Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi kapsamında şirketiniz tarafından ... adına düzenlenecek sigorta poliçeleri üzerinden lehe alınan paraların BSMV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.