Özelge: Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5'ine kadar olan kısmının kurum kazancının tespitinde indirim konus

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 10-411

11/10/2010

Konu

:

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere yapılan bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı.

 

 

 

İlgi (c)'de kayıtlı özelge talep formunuzda, ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuzu, kamu menfaatine yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağışlarda beyan edilen gelirin % 5'ini aşmayan orandaki kısmının kazancın tespitinde indirim konusu yapılması hususunda tereddütleriniz olduğunu belirterek, konu hakkında bilgi istenilmektedir. 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun "Diğer indirimler" başlıklı 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasında, kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından sırasıyla maddede yer alan indirimlerin yapılabileceği belirtilmiş olup anılan fıkranın (c) bendinde, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının bu kapsamda indirilebileceği belirtilmiştir. 

Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değerinin, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükme bağlanmştır.

03/04/02007 tarih ve 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.3.2. Bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde de gerekli açıklamlar yapılmış bulunmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefi olan şirketiniz tarafından Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara veya kamu yararına çalışan derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmının kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak, yapılan bağış ve yardımların doğrudan doğruya kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün olmadığından, bu tutarların ticari bilanço karının tespitinde gider olarak dikkate alınmış olması halinde, ilgili dönem  kurumlar vergisi beyannamesinde kanunen kabul edilmeyen giderler içinde gösterilmeleri  gerekmektedir.

Bağış veya yardımın yapıldığı dönemde şirketinizin faaliyetinin zararla sonuçlanmış olması veya kurum kazancının yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen kısmının daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılabilmesi veya zarar olarak devredilmesi mümkün değildir.

Şirketinizin kazancından indirilmesi mümkün olan bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dâhil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı - (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutar olmaktadır.

Şirketinizce söz konusu dernek veya vakıflara ayni ya da nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması şarttır. Ayrıca ayni bağış ve yardımların, şirketinizin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması durumunda, şirketinizden çekip bağışladığınız değerler için fatura düzenlemeniz; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili dernek veya vakıf tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması yeterlidir.

Öte yandan, ayni değerlerin, şirketinizce dışarıdan alınarak söz konusu dernek veya vakıflara bağışlanmış olması durumunda ise bu dernek veya vakıflar tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen açıklamalar dâhilinde ilgili dernek veya vakıfların yetkililerinin imzası bulunması gerekmektedir.

Diğer taraftan, şirketiniz tarafından söz konusu dernek veya vakıflara yapılan nakdi bağışların indirilebilmesi için bağışı kabul eden dernek veya vakıflarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.