Özelge: Ayni yapılan Bağış ve Yardımın İndirim konusu yapılıp yapılmayacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri gelir vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı   :B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 89-1421                                                               25/08/2011

Konu : Ayni yapılan Bağış ve Yardımın İndirim konusu yapılıp yapılmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ... İlçe Sağlık Müdürlüğünün ... Belediyesinden talep etmiş olduğu ve tarafınızca yaptığınız başvuru sonucunda ayni yardım olarak inşasını tamamen ve bizzat yaptıracağınız ... Aile Sağlık Merkezini ... İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağışlayacağınızı belirterek aile sağlık merkezi inşaası maliyet giderini yıllık ticari kazancınızdan indirim konusu yapıp yapamayacağınız hususunda Müdürlüğümüz görüşü sorulmaktadır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinde ‘'Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar.

5.   Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı.

Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır.''hükümlerine yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 21 seri no.lu Gelir Vergisi Sirkülerinin "Düzenleme kapsamındaki Bağış ve Yardımlar ‘'başlıklı 3 üncü bölümünde;

Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın vergi matrahının tespitinde dikkate alınabilmesi, bu bağış ve yardımların aşağıda belirtilen kamu idare ve müesseselerine yapılması halinde mümkündür.

- Genel bütçeye dahil daireler

- Katma bütçeli idareler

- İl özel idareleri

- Belediyeler

- Köyler

Kapsama dahil olan bağış ve yardımlar;

- Bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurtlarının inşası için yapılan harcama

- Bu tesislerin inşaası için yapılan bağış ve yardım,

-   Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarının faaliyetlerine devam etmelerini
sağlamak amacıyla yapılan bağış ve yardım, niteliğinde olmalıdır.

Düzenlemedeki "sağlık tesisi" ifadesinden ise Sağlık Bakanlığı'nca sağlık tesisi kapsamında değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.

4. Kapsam Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar

Bir önceki bölümde açıklanan düzenleme sadece doğrudan kamu müesseselerine yapılacak bağış ve yardımlar açısından geçerlidir. Okul, sağlık tesisi veya öğrenci yurduna ilişkin olarak yapılmış olsa dahi, kamu idare ve müesseseleri dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinde belirtilen kuruluşlara yapılmak kaydıyla, vergi matrahının tespitinde dikkate alınacak bağış ve yardım tutarı, gelir vergisi mükellefleri için beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkınmada öncelikli yörelerde %10'unu) aşamayacaktır.

5. Bağış ve Yardımın İndirim Konusu Yapılacağı Dönem

Okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurdu inşaası dolayısıyla yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı yıla ilişkin gelir vergisi matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu tesislerin inşaası veya faaliyetlerini devam ettirebilmelerine yönelik olarak yapılan bağış ve yardımların da bağışın yapıldığı yıla ilişkin olarak beyan edilecek gelirden indirilebileceği tabiidir.

6. Bağış veya Yardımın Ayni Olması

Yukarıda belirtilen bağış ve yardımların ayni olarak yapılması durumunda, bağışlanan veya yardım konusu yapılan mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, bu değer yoksa Vergi Usul Kanununun 267 inci maddesinin üçüncü sırasına göre takdir komisyonunca belli edilecek emsal bedeli indirime esas alınacaktır.

8- Zarar Beyanında Bağış ve Yardımların Durumu

Gelir vergisi mükellefleri yapacakları bağış ve yardımları yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirim konusu yapabilmektedirler. Dolayısıyla, zarar beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bağış ve yardımları indirim konusu yapmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu durumda, sirkülerin 3'üncü bölümü kapsamındaki bağış ve yardımların bir yılda indirim  konusu  yapılabilecek  tutarı   gelir  vergisi  mükelleflerinde  Yıllık  Gelir  Vergisi Beyannamesinin "Gelir Bildirimi" tablosunda yer alan "Mahsup Edilecek İndirimler ve Geçmiş Yıl Zararları Toplamı" ndan önceki tutar ile sınırlı olmaktadır.

Gerek zarar beyanı gerekse gelirin yetersiz olması nedeniyle indirilemeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılması veya zarar olarak devredilmesi ise mümkün değildir.

9- Bağış ve Yardımların Belgelendirilmesi

Gelir vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterlidir.

Dolayısıyla, bu kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 257'inci maddesindeki yetkiye istinaden indirim için geçerli belge olarak kabul edilecektir.,,'' açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, mülkiyeti Sağlık Bakanlığına ait olan arsa üzerine yapacağınız aile sağlık merkezinin ... İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağışlanması halinde, sağlık merkezinin inşası için yapılan harcamaların tamamının beyanname ile bildirilecek gelirden indirim konusu yapılması mümkün olup, bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi yeterli olacaktır.

Öte yandan, zarar beyan edilmesi halinde bağış ve yardımların indirim konusu yapılması mümkün olmayacağı gibi, bağış ve yardımların zarar artırıcı niteliği de bulunmamaktadır. Dolayısıyla, gerek zarar beyanı, gerekse gelirin yetersiz olması halinde indirilmeyen bağış ve yardımların daha sonraki yıllarda indirim konusu yapılmayacağı da tabiidir.

Bilgilerinize rica ederim.

 

 

(*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)  İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.