Özelge: Aynı işe ilişkin olarak alınan iki ayrı ihale kararı ile işe ilişkin düzenlenen sözleşmenin hangi tutar üzerinden damga vergisine tabi olacağı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.02-032-431

26/08/2011

Konu

:

Aynı İşe İlişkin Olarak Alınan İki Ayrı İhale Kararının Damga Vergisi Hk.

 

 

 

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden; ... Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi tarafından gerçekleştirilen "2010 yılı Ev İdaresi Hizmetleri  Alımı" işine ilişkin 12.305.717,38 TL'lik teklifinizin kabul edilerek ihalenin şirketinizde kaldığı, ancak diğer isteklilerin karara itiraz etmesi nedeniyle ihale sürecinin uzayarak işin süresinin 12 aydan 10 aya düştüğü ve firmanızla idare arasında 10.266.136,92 TL mukabilinde sözleşme imzalandığı, idare tarafından ihale damga vergisinin 12 aylık tutar üzerinden yatırılmasının istendiği, bu durumda ihale kararına ilişkin damga vergisinin hangi tutar üzerinden alınması gerektiği hususunda idareyle anlaşmazlığa düştüğünüz belirtilerek,  ... hakkında  görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin  kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği; 8 inci maddesinde ise bu Kanunda yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli  idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köyler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin binde 7,5 nispetinde, "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün  2 nci fıkrasında, ihale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararlarının binde 4,5 nispetinde damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisi oranları, Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlar için binde 8,25; II/2 fıkrasındaki kağıtlar için binde 4,95 olarak belirlenmiştir.

Diğer taraftan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiye bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hükümlerin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, damga vergisinde vergiyi doğuran olay kağıtların düzenlenerek hukuken tekemül etmesi olup, kağıt hükümlerinin uygulanıp uygulanmaması, kısmen uygulanması, hükmünden yararlanılmaması veya kısmen yararlanılması vergileme açısından bir önem arzetmemektedir.    

Buna göre, bir kağıdın damga vergisine tabi tutulabilmesi için kağıdın herhangi bir hususu ispat veya belli edecek nitelik kazanmış, yani hukuken tekemmül etmiş olması gerekmektedir. İmzalanmak suretiyle hukuken tekemmül eden ve verginin konusuna giren bir kağıdın hükmünden istifade edilmemiş olması veya kısmen istifade edilmiş olması, o kağıdın bir hususu ispat ve belli edebilecek belge olma vasfını ortadan kaldırmamaktadır.

Konuyla ilgili olarak ... Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden alınan 15.04.2010 tarih ve 1779 sayılı yazıda, 24.11.2009 tarihinde yapılan 2010 Yılı Ev İdaresi Hizmetleri alımı ihalesinin 07.12.2009 tarihinde karara bağlandığı, ancak söz konusu ihaleye yapılan itirazlar nedeniyle Kamu İhale Kurumunun görüşünün beklendiği ve ilgili Kurumun uyuşmazlık kararına göre 12.02.2010 tarihinde ikinci ihale komisyon kararı alındığı belirtilmiştir.

         Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, ilgili Müdürlüğün 07.12.2009 ve 12.02.2010 tarihlerinde iki ayrı ihale kararı aldığı anlaşıldığından, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun II/2 fıkrası uyarınca; 07.12.2009 tarihli ihale kararının ihtiva ettiği tutar (12.305.717,38 TL) üzerinden  binde 4,5, 12.02.2010 tarihinde alınan ihale kararının ihtiva ettiği tutar (12.305.717,38 TL) üzerinden  binde 4,95 nispetinde, 2010 yılı içerisinde düzenlendiği belirtilen sözleşmenin ise sözleşme bedeli (10.266.136,92 TL) üzerinden aynı tablonun I/A-1 fıkrası uyarınca binde 8,25 nispetinde damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.   

          Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.