Özelge: Ayıplı mal kapsamında satıcı firmaya iade edilen aracın yerine ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında yeni bir araç alınması hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-ÖTV-2010-7-14/-365

14/05/2010

Konu

:

Ayıplı mal kapsamında satıcı firmaya iade edilen aracın yerine ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında yeni bir araç alıp alamayacağınız hk.

 

 

İlgide kayıtlı dilekçenizde 21/4/2007 tarihinde 4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında alınan aracın, ayıplı mal kapsamında mahkeme kararı ile satıcı firmaya iade edildiği ifade edilerek, ÖTV Kanununun söz konusu maddesi kapsamında yeni bir araç alıp alamayacağınız ve yeni bir araç alınabilmesi durumunda iade edilen aracın iktisap tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçmediğinden yeni araç için 5 yıllık sürenin hangi tarih itibariyle başlayacağı konusunda görüş talep edilmektedir.

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası ile bu Kanuna ekli;

a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi,

b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı,

c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanlar ile (III) ve (IV) sayılı listelerdeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi,

d) (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanların özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı,

Bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisine tâbi tutulmuştur.

Aynı Kanunun 2/1 inci maddesine göre, bu Kanunun uygulanmasında;

a) İthalat: Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişini,

b) İlk iktisap: (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithalini, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabını, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanmasını, aktife alınmasını veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini,

c) Kayıt ve tescil: Motorlu taşıtların ilgili mevzuat gereğince trafik, belediye, liman ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce tutulan sivil hava vasıtaları siciline yapılan kayıt ve tescilini,

d) Motorlu araç ticareti yapanlar: (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanları imal, inşa veya ithal edenler ile fabrika, ana bayi, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri,

e) Teslim: Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesini, 

ifade etmektedir.

Diğer taraftan, ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 nci bendinde; (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir.

Buna göre, ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi gereğince istisna kapsamında satın alınan ve  ayıplı mal kapsamında mahkeme kararı ile satıcı firmaya iadesine karar verilen aracın yerine yeni bir araç almanız durumunda, 5 yıllık sürenin başlangıcının, yeni alacağınız aracın iktisap edildiği (fatura düzenlediği)  tarihten itibaren başlaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

 

Vergi Dairesi Başkanı a.

Gelir İdaresi Grup Müdürü Y.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.