Özelge: Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

İVEDİ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV. 28-630

20/02/2012

Konu

:

Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız tarafından verilen 19/4/2011 tarihli özelge talep formunda, ayakkabı imalatında kullanılan 4805.93.20, 3920.79.10 ve 4811.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaralarından ithal edilen eşyalar için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranının sorulduğu; 8/6/2011 tarih ve 5643 sayılı özelge ile cevap verildiği ancak şirketiniz tarafından verilen 1/8/2011 tarihli özelge talep formu ile konunun tekrar değerlendirilmesinin istendiği belirtilerek konu ile ilgili Başkanlığımız görüşünün istenildiği anlaşılmaktadır.

            KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname ile Kararname eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün,

            - 3 üncü sırasında "İplikler ve iplik imali için hazırlanan her nevi filamentler, lifler, vb. (Pamuktan, yünden, tiftikten, hayvan kıllarından, ipekten, sentetikten, suni maddelerden, dokumaya elverişli her nevi maddelerden veya bunların karışımlarından elde edilenler)",

            -4 üncü sırasında "pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler",

            - 6 ıncı sıranın (a) fıkrasında "İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)",

            - 7 inci sırasında "Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri",

            - 9 uncu sırasında "Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları"

            yer almaktadır.

            1- Türk Gümrük Tarife Cetveli'nin (TGTC) 64 üncü faslında "Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı" tanımlanmıştır.

            a) Bu fasıl kapsamındaki her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, botun vb,

            b) Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamının [iç-dış taban ve astar, yüzü-sayası, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), ford (ayakkabı arkası-topuk destek), rampa, tasma gibi ayakkabı destek malzemeleri],

            c) Bu fasıl kapsamındaki "Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular vb. eşyanın (bu faslın 6406.99.85.90.00 GTİP numaraları kapsamında) ve bunların aksamı" ile ayakkabı bağlarının, KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 3, 4 ve 6/a sıralarında belirtilen maddelerden yapılmış olanların,

            ithal veya teslimi 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 7 nci sırası kapsamında %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            2- TGTC' nin 39 uncu faslında "Plastikler ve mamulleri" ile 40 ıncı faslında "Kauçuk ve kauçuktan eşya" tanımlanmıştır.

            a) Bu fasıllara ait GTİP numaralarında yer alan eşyalardan; pamuklu, yünlü, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örülmüş veya dokunmuş mensucat, vatka, keçe ile basit bir mensucat üzerine sentetik veya suni (plastik, kauçuk gibi) maddelerle emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanları mensucatın hazırlanış şekline göre dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka veya keçe şeklinde olanlar 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün;

            - mensucat anlamında 4 üncü sırasında,

            - yer kaplaması anlamında 9 uncu sırasında,

            -plaka, levha, tabaka şeklinde (ayakkabı aksamı, tabanı vb. nin imalatında kullanılan niteliktekiler) deri ve kösele taklidi mahiyetinde olanlar ise suni deri ve kösele anlamında 6/a sırasında,

            değerlendirilerek ithal veya teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            b) Herhangi bir mensucat, vatka veya keçe olmaksızın sentetik, suni, kauçuk veya yapışkan gibi diğer maddelerin doğrudan ısı ile veya diğer şekillerde kimyevi maddelerle tabaka, levha, şerit şeklinde hazırlanmış olanlarının 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 4, 9, 6/a sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            c) TGTC'nin 39 uncu ve 40 ıncı fasılları kapsamında yer alsa bile tabii metal ve cam filamentleri, lifleri ve iplikleri ile örülmüş ya da dokunmuş mensucatın, sentetik suni ve kauçuk madde emdirilmiş, sıvanmış ve kaplanmış olanları 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümüne eklenen 3, 4 ve 9 uncu sıralar kapsamında yer almadığından ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV'ye tabi bulunmaktadır.

            Bu nedenlerle TGTC'nin;

            - 48 inci faslına ait  "4811.90.00 Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları" tarife alt pozisyonunun; 4805.11.90.10.00 Deri taklidi kartonlar, 4805.11.90.20.00 Kağıt veya karton esaslı yer kaplamaları (ölçülerine göre kesilmiş olsun olmasın), 4805.11.90.90.00 Diğerleri ile 4805.93.20.20.00 Kullanılmış kağıtlardan yapılmış olan kağıtlar" GTİP numaralarındaki eşyalar, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin 3, 4, ve 6/a sıraları kapsamında yer almadığından ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            - 39 uncu faslına ait "3920.79.10.00.00 vulkanize liflerden olanlar (selülozun diğer kimyasal türevlerinden olan plaka, levha, film, folye ve şeritler)" GTİP numarasından ithal edilen plaka, levha vb.nin basit bir mensucat üzerine sentetik ve suni maddelerin emdirilmiş, sıvanmış kaplanmış veya lamine edilmiş olması halinde, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 4, 9 veya 6/a sıraları kapsamında değerlendirilerek ithal veya teslimi %8 oranında, bu özelliğe sahip olmaması halinde genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            - TGTC'nin 4805.93.20.10.00.00, 4805.93.20.20.00.00, 4811.90.00.10.00.00, 4811.90.00.20.00.00, 4811.90.00.90.00.00 ve 3920.79.10.00.00 GTİP numaralarındaki eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamı ile diğer maddelerden hazırlanan ayakkabı aksamı, [iç ve dış tabanı, iç ve dış astarı, yüzü (sayası), bombe (burnu) , fordlar (ayakkabı arkası), topuk-ökçe, ökçe borusu, topuk rampası, desteği, ayak altı kavis mesnetleri, kamara çeliği, plastik ökçeli kamara çeliği, tasmaları, ipleri-bağları, perçin, pataki gibi] 64 üncü fasılın "64.06 Ayakkabı aksamı" tarife pozisyonunda olduğundan, 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin "B" bölümünün 7 nci sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin  %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.