Özelge: Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı hk.

 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

 

 

 

Sayı

:

39044742-KDV.28-1393

20/05/2014

Konu

:

Ayakkabı imalinde kullanılacak malzemelerin tesliminde uygulanacak KDV oranı.

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4811.90.00.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası ile ithal olunan ve ayakkabı imalinde kullanılan, selüloz ve geri dönüşümlü kağıttan plaka ve levhalar halinde üretilen, ticari hayatta taban astarı olarak tanımlanan malzemenin tabi olduğu katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş sorulmuştur.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı BKK ile BKK eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

            2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin,

            - (B/4) üncü sırasında "pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler",

            - (B/6-a) sırasında "İşlenmiş post, deri ve köseleler ile bunların taklitleri ve bunlardan mamul giyim eşyası (şapka, kemer, kravat, eldiven ve benzerleri dahil)",

            - (B/7) sırasında "Her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme ve benzerleri",

            yer almaktadır.

            Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 64. faslında "Ayakkabılar, getrler, tozluklar ve benzeri eşya; bunların aksamı" tanımlanmıştır.

            - Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı, terlik, çizme, bot vb,

            - Bu fasıldaki her nevi maddeden mamul ayakkabı aksamının [iç-dış taban ve astar, yüzü-sayası, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), ford (ayakkabı arkası-topuk destek), rampa, tasma gibi ayakkabı destek malzemeleri],

            - Bu fasıldaki "Getrler ve tozluklar, bacak koruyucular vb. eşyanın (bu faslın 6406.99.85.90.00 GTİP numaraları kapsamında) ve bunların aksamı" ile ayakkabı bağlarının, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/3), (B/4) ve (B/6-a)  sıralarında belirtilen maddelerden yapılmış olanların,

            ithal veya teslimi 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bu nedenlerle, 02.08.2011 tarih ve 3-901 sayılı özelge talep formunuzda aynı konuda sorulan hususlarla ilgili olarak 27.02.2013 tarih ve 1996 sayılı özelgemizde de yapılan açıklamalar çerçevesinde,

            - TGTC nin 4811.90.00.10.00 GTİP numaralarındaki eşyalardan hazırlanan ayakkabı aksamı ile diğer maddelerden hazırlanan ayakkabı aksamı, [iç ve dış tabanı, iç ve dış astarı, yüzü (sayası), bombe (burnu) , fordlar (ayakkabı arkası), topuk-ökçe, ökçe borusu, topuk rampası, desteği, ayak altı kavis mesnetleri, kamara çeliği, plastik ökçeli kamara çeliği, tasmaları, ipleri bağları, perçin, pataki gibi] 64 üncü fasılın "64.06 Ayakkabı aksamı" tarife pozisyonunda olduğundan, 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilerek ithal veya tesliminin %8 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Öte yandan, TGTC nin 48. faslında "Kağıt ve Karton; Kağıt Hamurundan, Kağıttan veya Kartondan Eşya" tanımlanmıştır. Bu fasıla ait "4811.90.00.10.00" GTİP numarasında "Deri taklidi kartonlar (Diğer kağıt, karton, selüloz vatka ve selüloz lif tabakaları)" ismen sayılmıştır.

            Dolayısıyla, "sentetik ve suni" ibareleri kapsamında plastik ve kauçuk içeren herhangi bir mensucatın yine bu maddelerle sıvanması kaplanması veya lamine edilmesi suretiyle hazırlanan bir mensucat, plaka ve levha halinde de olsa söz konusu 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/4) veya (B/6-a) sırası kapsamında olduğundan, bunların ithal veya tesliminde %8 oranında KDV uygulanmaktadır.

            Ancak, yukarıda sayılan maddeler arasında kağıt, karton ve kağıt hamuru bulunmadığından, bunlarla hazırlanan plaka ve levhalar mensucat ya da taklit deri veya kösele olarak değerlendirilemeyeceğinden, bunların ithal ve teslimi %18 oranında KDV'ye tabidir.

            Diğer taraftan, her nevi maddeden, (4811.90.00.10.00 deri taklidi kartonlar da dahil) ayakkabı aksamı olarak hazırlanan ve TGTC'nin 64. faslı kapsamında bulunan ayakkabı aksamı [iç-dış taban, topuk ökçe, bombe (ayakkabı burnu-burun destek), fort (ayakkabı arkası-topuk destek) ] 2007/13033 sayılı BKK eki II sayılı listenin (B/7) sırası kapsamında değerlendirilmekte olup, ithal ve teslimi %8 oranında KDV ye tabi bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.